Geestelijk leiders die manipuleren zijn gevaarlijk bezig.

Manipulatie – over dit onderwerp hebben we al eerder geschreven. We hebben toen behoorlijk veel reacties gekregen, vanuit ons hele land en ook uit België. En nog steeds schrijven mensen ons hierover, daarom nog een keer dit onderwerp.

In de huidige tijd zien we steeds weer leiders opstaan in evangelische kringen die zichzelf eerder zien als een directeur van een groot bedrijf, dan als een herder van de kudde van God. Ze commanderen en manipuleren voortdurend en leiden de gemeente alsof het een commercieel bedrijf betreft, terwijl het dat absoluut niet is.  Een gemeente leider heeft juist een voorbeeld functie in de gemeente om te dienen en niet te heersen.

Heeft u manipulatie meegemaakt en wilt u er graag over praten, of wilt u gewoon anoniem en discreet uw verhaal kwijt,  voel u vrij om ons te mailen, u krijgt altijd antwoord en misschien kunnen we u advies geven, klik op de link onderaan dit artikel.

Wat is manipulatie?
Het is het misbruiken van macht? Dat kan op allerlei vlak, zowel emotioneel, als lichamelijk, zelfs seksueel of geestelijk. Het is altijd het misbruiken van macht en autoriteit. Macht die gebruikt wordt door iemand, om iemand anders te controleren, te manipuleren en/of te misbruiken. Dit kan bewust, maar het kan ook onbewust, zowel van de kant van de dader(s) als van het slachtoffer. Hoe het ook zij, het resultaat bij elk slachtoffer is schade die behoorlijk diep kan ingrijpen.

Ten diepste is dit de reden dat in het verleden in de Rooms Katholieke kerk zoveel misbruik was van kinderen. De katholieke priester was in dit geval een autoriteit voor de kinderen, die de slachtoffers werden. De priesters werden als door God aangesteld gezien en van die machtspositie werd schromelijk misbruik gemaakt om eigen behoeften te bevredigen. Manipulatie gebeurt meestal door iemand met macht en autoriteit, die zijn of haar macht gebruikt op een verkeerde manier, namelijk om een ander te dwingen tot dingen die de persoon normaal niet zou doen.

Maar het kan ook op allerlei andere manieren.
Binnen het huwelijk, als b.v. de man de vrouw manipuleert of andersom. Je ontneemt de ander de vrijheid om zelf te denken of te beslissen en dwingt de ander te doen wat jij wilt. Soms met het argument dat de Bijbel zegt dat de vrouw de man onvoorwaardelijk moet gehoorzamen (Efeze 5:22). Maar dit is een totaal verkeerde uitleg van de Bijbel. Men vergeet vaak dat er in hetzelfde hoofdstuk staat dat we elkaar moeten dienen (Efeze 5:21) en dit kan nooit het geval zijn als we de ander onze macht opleggen.

Manipulatie komt al voor op de scholen of in bedrijven en helaas ook in de kerk of gemeente, ook daar heb je soms de macht van een groep. Groepsvorming rondom een persoon of personen, is een vorm van manipulatie. Die groep dicteert haar eigen regels en vooral jongeren zijn daar erg gevoelig voor. Je moet van hetzelfde merk kleding dragen, dezelfde mobiel aanschaffen, je moet op een bedrijfsfeest komen etc. Ook de mening van de groep ten aanzien van medeleerlingen of leraren, collega’s  is heel belangrijk. Men durft zich dan niet een eigen mening te vormen en daar tegenin te gaan. Dit alles is een vorm van manipulatie en helaas wel algemeen geaccepteerd in de wereld.

In de gemeente van Jezus Christus mag manipulatie niet voorkomen.
Helaas blijkt het soms in de praktijk anders, bijvoorbeeld: ook in de gemeente vindt groepsvorming plaats. Men is overtuigd van de noodzaak van evangelisatie en het winnen van nieuwe mensen voor de Heer Jezus, maar tegelijk hebben nieuwkomers de grootste moeite om door de groep geaccepteerd te worden. Dat blijkt soms uit hele simpele dingen, bijvoorbeeld:  trouwe bezoekers van de samenkomsten hebben een vaste stoel in de gemeente en dat gaat zo ver, dat ze niet bereid zijn die af te staan, om naast een ander te gaan zitten, die net binnen komt. Tijdens het drinken van een kopje koffie, na afloop van een dienst, zit men meestal met het eigen groepje bekenden. Men is niet bereid om dat te doorbreken en de nieuwkomer daarin uit te nodigen. Jezus toont ons een heel andere houding. Hij was bereid om een lange voettocht te maken om de Samaritaanse vrouw te ontmoeten, de Bijbel zegt ‘Hij moest’ door Samaria gaan (Joh.4:4). Dat was beslist een risico, want Joden gingen niet om met Samaritanen en al helemaal niet met een vrouw die al vijf mannen had gehad en samen leefde met de zesde. Om die reden ging de vrouw, tegen alle gewoonten in, op het heetst van de dag naar de waterput. Zodat ze niet alle andere vrouwen zou ontmoeten die haar verwijtend zouden aanstaren. Maar Jezus trok zich daar niets van aan. Jezus was ook bereid om de veiligheid in het huis van Zijn Vader achter te laten om naar deze aarde te komen en te sterven voor ons. Wat een voorbeeld voor ons, om niet alleen maar met onszelf bezig te zijn.

Manipulatie leidt tot elitair gedrag en isolatie.
Sommige geestelijk leiders die manipuleren, hebben de neiging om te zeggen tegen hun volgelingen: wij weten het beter dan wie dan ook. Wij hebben rechtstreeks het antwoord van God ontvangen. Anderen die dit niet zien, zijn nog niet zover als wij. Wij weten namelijk alles, waarom zou je ergens anders heen gaan, want alleen hier is het? De drijfveer hiervan is angst, angst bij de leider(s) dat men invloed of macht gaat verliezen bij volgelingen. Mensen die onder invloed van zo’n leider of organisatie zijn, hebben vaak angst om alleen te komen staan. Men wil er graag bijhoren en doordat men langzaam isoleert van andersdenkende, is men steeds meer bereid consessies te doen om er maar bij te mogen horen, consessies zelfs met de waarheid.  Het resultaat van manipulatie is dat mensen bang worden om tegen te spreken of om zomaar ‘niet’ te doen wat er gezegd wordt. Zeker als de rest van de groep zich conform de leider(s) opstelt is het moeilijk om uw eigen gedachten/mening nog te herkennen. Manipulatie binnen de gemeente, soms met de Bijbel in de hand, maakt mensen gevangenen van een systeem of leider. De Bijbel wordt zo gehanteerd als of dat God altijd aan de kant van de manipulator staat en jij hebt geen weerwoord, omdat de Bijbel de allerhoogste norm is.

Nog een andere eigenschap is dat ze zichzelf soms “profetisch” noemen. Het is daarom moeilijk een gesprek met ze te voeren omdat ze zich in veel dingen beroepen dat GOD het alleen tegen hen gezegd heeft, zodat je niets meer terug kunt zeggen. Pas wanneer zij ontmaskerd worden, komt de valse geestelijkheid aan het licht. Heerszuchtige en intimiderende geesten kunnen alleen aan het licht komen door onderscheiding van de heilige Geest en volhardend gebed. Vandaar dat wij vandaag meer dan ooit, de doop in de heilige Geest hard nodig hebben. (Voor meer info KLIK HIER)

Kenmerken van een manipulatief systeem

 • De leiders zijn gefixeerd op hun eigen gezag, met een beroep op hun ‘roeping’. Andere meningen worden direct tot zwijgen gebracht. Dit heeft weer alles te maken met angst.
 • Geen ruimte voor gezonde kritiek en vooral geen ‘zelfstandig’ denken van de medewerkers – men beroept zich op de Geest die het zo geopenbaard heeft aan de leider(s) – dat is echter niet controleerbaar.
  Terwijl leiders die echt door God geroepen zijn, niet bang hoeven te zijn voor gezonde kritiek. Het zal hun alleen maar een betere leider maken, iemand die ruimte laat voor anderen om ook mee te denken en te bidden.
 • Er zijn onuitgesproken regels, zoals de ‘niet-over-praten-regel’. Er heerst een sfeer van geheimzinnigheid rond de leiding. Wanneer de ‘niet-over-praten’regel breekt, dan wordt dit beschouwd als het beschamen van vertrouwen.
 • Er is een select gezelschap van mensen die zich koesteren in de macht van de leider(s), anderen worden buitengesloten. Medewerkers die niet honderd procent loyaal zijn, zullen nooit tot dat select gezelschap behoren. En loyaliteit aan de gemeente en de leider, wordt gelijkgesteld met trouw aan God en Zijn Woord.
 • Er wordt een ongezonde druk uitgeoefend op mensen om te voldoen aan strakke regels die men zelf heeft opgesteld, zoals het geven van geld en het trouw bezoeken van bijeenkomsten. De vrijwilligheid is dus weg, men voelt het als iets wat moet.

Herkennen van manipulatie
Hoe herkent u het patroon van manipulatie? Een goede toets is om na te gaan wat er gebeurt als u verschilt van mening met de leiding en dit kenbaar maakt. Is dit mogelijk of ligt ‘het’ dan altijd aan u? Wordt er al te gauw iets gezegd zoals, “u bent nog niet zo ver en daarom ziet u het nog niet goed”. Op de één of andere manier bent u dus fout en men moet het wel zo zien, het moet immers weer kloppen. Alleen dan is de ander weer tevredengesteld en is er weer rust. Dat nu is manipulatie en het komt helaas ook in evangelische kringen voor. Onder manipulatie wordt verstaan “alles wat mensen dwingt tegen hun eigen gedachten en overtuigingen in te gaan”.

Ook een manipulatiemiddel binnen de gemeente is profetie.
Mensen die profeteren in de samenkomst, echter niet uit de heilige Geest, maar uit eigen frustraties. Men spreekt zaken uit als zijnde van God, terwijl dat maar zeer de vraag is. De Bijbel moedigt ons aan te profeteren (1 Kor. 14), maar tegelijk leert de Bijbel niet voor niets profetieën ook te toetsen. Dat kan natuurlijk alleen als men zelf een relatie met God heeft en dus ook zelf Gods stem verstaat. De boodschap van een profetie kan dan (geestelijk gesproken) nooit heel ver weg van ons staan, ik bedoel dus ‘als iets wat ons totaal vreemd is’. Het is eerder een bevestiging van wat God tevoren al tegen u gezegd heeft. Zo niet, leg de profetie voorlopig naast u neer en vraagt de Heer eerst om een bevestiging.

Wat moeten we doen als gemanipuleerd worden.

 1. Praat er over met andere geestvervulde christenen die u kunt vertrouwen. Mocht u er geen weten, vraag de Heer ze aan te wijzen, want ze zijn er wel. Als u wilt kunt u ons ook een bericht sturen, we gaan er discreet mee om en u kunt anoniem blijven.

 2. Vraag de Heer om geestesonderscheiding, zodat u weet wat er om u heen gaande is. Laat u vooral niet beinvloeden door de geest van manipulatie. Want uiteindelijk hebben we wel te maken met demonen, die mensen gebruiken om invloed op u uit te oefenen. (Efeze 6:12)

  In het Oude Testament van de Bijbel vinden we het verhaal van Izebel en later wordt er opnieuw over de Izebel gesproken in het boek Openbaring van het Nieuwe Testament. Uit deze Bijbelgedeelten verstaan we dat er veel meer aan de hand is met deze Izebel dan alleen dat ze een heidense vrouw was die met koning Achab getrouwd is geweest. Er is duidelijk een demonische geest die haar bestuurde en die geest is vandaag nog steeds actief. Die Izebel geest is een controlerende en manipulerende geest in de gemeente van de Heer (Lees Openbaring 2:21) en ze is helaas nog spring levend. (Lees ook: De geest van manipulatie en controle in de gemeente ).

 3. Soms is het nodig om de Heer te bidden om een ander geestelijk thuis. Wees echter in principe altijd trouw aan de gemeente, waar u weet door God geplaatst te zijn. Een gemeente is een geestelijk bouwwerk en heeft nu eenmaal stevige pilaren nodig, wees zo’n pilaar (Openb.3:12). Er zijn echter ook gegronde redenen om in ieder geval bezorgd te zijn over de kerk of gemeente die je bezoekt. Eén daarvan is als we te maken hebben met manipulatief gedrag. Dat betekent nog niet dat we de gemeente daarom altijd zouden moeten verlaten. Daarvoor zouden we in de eerste plaats met de Heer te raden moeten gaan. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang of we zelf nog instaat zijn om dingen te veranderen en of in ieder geval het gesprek nog mogelijk is. Besef ook dat er geen volmaakte gemeenten zijn en hetgeen waarvoor we bij de ene weglopen, komen we mogelijk in een andere vorm bij de ander weer tegen.

Wilt u verder praten over dit onderwerp, of wilt u gewoon anoniem uw verhaal kwijt, dat kan: KLIK HIER

Geplaatst in Actueel, Bevrijding, Bijbel, Eindtijd, Hoogmoed | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Totale verwarring: meerouderschap, transgenders en de Bijbel.

Het aantal meeroudergezinnen neemt toe, maar toch kan een kind wettelijk gezien – op dit moment (2017) – maar twee ouders hebben. Als het aan sommige partijen in het nieuwe kabinet ligt, komt daar binnenkort verandering in en kan een kind in de toekomst drie of zelfs vier ouders hebben. Dan hebben we het over een zogenaamd regenboog gezin.

D66 en VVD zijn voorstander van een wetswijziging om het meerouderschap mogelijk te maken, het CDA ziet bezwaren en de ChristenUnie… is op dit moment nog tegen. Deze partij vindt dat de ‘biologische werkelijkheid’ waarbij een kind één vader en één moeder heeft, niet mag worden genegeerd. De vraag is, in hoeverre de Christen Unie gaat meebuigen, zodat een nieuw kabinet met deze partij mogelijk is? Gezien vanuit het standpunt van de Bijbel is er echter geen compromis mogelijk, zelfs niet voor de vorming van een nieuw kabinet.

Enorme verwarring.
In de tijd van vandaag worden we geconfronteerd met enorme veranderingen op het vlak van relatie en seksualiteit, die ook gepaard gaat met verwarring onder christenen. Dat komt omdat het vaak veranderingen zijn die aan de ene kant overduidelijk in strijd zijn met Gods Woord, maar aan de andere kant doet het ook pijn, als we in onze omgeving er mee geconfronteerd worden. We willen mensen niet kwetsen, niet veroordelen en vooral liefdevol benaderen. Maar soms ontkomen we er niet aan en moeten we voor de waarheid kiezen.

Helaas blijft het heel vaak stil vanuit verschillende kerken en evangelisch gemeenten in ons land, als het gaat om deze gevoelige onderwerpen. Men brandt zich er liever niet aan en men wil ook niet veroordelen. Veel predikers weten er keer op keer, handig omheen te manoeuvreren. Men zegt vaak, ‘Jezus was immers ook genadig voor mensen die in de zonde leefde, zoals de overspelige vrouw en de Samaritaanse vrouw (Joh.4 en 8)’. Maar laat ons er steeds bij bedenken dat Jezus wel de zondaar liefheeft, maar de zonden haat en afkeurt. Daarvoor leed en stierf Hij aan het kruis en die prijs was zo hoog, dat Hij onmogelijk nu een compromis kan sluiten met de zonden.

Gelovige mensen die zelf onderzoek doen in de Bijbel, komen meestal wel achter de waarheid. Maar een groot aantal gelovigen richten zich voornamelijk op wat ze van hun geestelijk leiders horen. Als die leiders niet duidelijk zijn, blijft de verwarring. Mede om die reden krijgen we regelmatig e-mails van mensen die ons om uitleg vragen. U zult wellicht begrijpen dat dit artikel ook een gevolg is van de vragen die we krijgen. Misschien heeft u ook Bijbels advies nodig, mail ons gerust, u krijgt altijd antwoord, zie link onderaan.

Veranderingen die erg ver gaan.
Natuurlijk, het is beslist ook weer niet gemakkelijk om er in deze tijd eerlijk vooruit te komen, dat we zonder compromis geloven in wat God zegt in de Bijbel. Niet iedereen zal dat aanvaarden. Daarom, langzaam maar zeker zal in deze tijd steeds meer duidelijk worden, wie werkelijk gekozen heeft om Jezus te volgen, ten koste van elke prijs en wie uiteindelijk toch zal zwichten voor de druk van de wereld.

De veranderingen waar we het hier over hebben, gaan tegenwoordig erg ver en het wordt hoe langer hoe ingewikkelder, men raakt soms totaal in verwarring. Men heeft het niet alleen maar over hetero’s, homo’s of lesbo’s, maar het traditionele gezin is voor een steeds grotere groep, ook al lang niet voldoende meer. Ook bij onze regering heeft men het tegenwoordig al over transgenders en het zogenaamde ‘meerouderschap’, ‘draagmoederschap’. Met meerouderschap wordt bedoeld, gezinnen waar de kinderen te maken krijgen met meer biologische ouders, dan twee… ! Onze overheid zit daar kennelijk mee.

Bijvoorbeeld als er sprake is van een vrouw die het kind als draagmoeder heeft gebaard en twee (getrouwde) homomannen die het kind vervolgens hebben geadopteerd. Wie zijn nu allemaal de ouders van het kind? Daarbij is er ook nog een groeiende discussie in onze samenleving gaande over de zogenaamde zaaddonor. Men vraagt zich af, waar liggen de rechten van de zaaddonor en hoe zit het met de rechten en plichten van het gezin waar het kind in terecht komt. Bij zaaddonors gaat het al lang niet meer alleen om het helpen van kinderloze echtparen, maar in toenemende mate meer om bijvoorbeeld lesbische relaties die kinderen willen.

Maar de verwarring kan nog verder.
Ook het aantal mensen dat van geslacht wil veranderen, de zogenaamde transgenders, neemt momenteel (2017) enorme vormen aan. De twee zogenaamde genderpoli’s in ons land, voeren het aantal behandelingen van transgenders flink op, om de lange wachtlijsten weg te kunnen werken. De geslachtsverandering is al lange tijd, tot op zekere hoogte mogelijk, maar toch kan nog lang niet alles. Zo blijft het nog onmogelijk dat een man die omgebouwd is tot vrouw, ook zwanger zou worden en kinderen baren. Het is dus nog steeds noodzakelijk om een draagmoeder erbij te betrekken, die het kind baart. Reden genoeg om weer meer kostbaar onderzoek te doen, want men vindt dat alles wat we tegenwoordig willen, moet ook mogelijk zijn.

Geen grijs gebied voor de Bijbel.
Het probleem van transgenderisme en homoseksualiteit is in ieder geval geen grijs gebied voor de Bijbel. God noemt het een gruwel, om je te kleden als het tegenovergestelde geslacht (transgenderisme) of seks te hebben met het zelfde geslacht (homoseksualiteit).

 • Lees Deutr.22:5 “De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de Heer, uw God, een gruwel”.
 • en ook Rom.1;26, 27 “Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf “.

We leven helaas in een tijd waarin velen denken dat ze geen God meer nodig hebben. De moderne mens denkt nu wijzer te zijn dan de God van de Bijbel, maar God zegt dat ze feitelijk dwaas zijn geworden, terwijl ze denken wijs te zijn (lees daarvoor Rom.1:22).

God heeft alle mensen lief.
Laten we vooral blijven herhalen, dat God alle mensen lief heeft, ongeacht je seksuele voorkeur, God discrimineert niet, Jezus stierf voor ons allemaal aan het kruis. En zeker ook christenen, zullen homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders nooit mogen haten, veroordelen of discrimineren, ook in de kerk of evangelie gemeente niet, God heeft ze lief. Juist in de christelijke gemeente, zouden mensen met homoseksuele gevoelens zich gewoon welkom moeten voelen. Jezus at ook met zondaren, accepteerde hen als mens, maar… wees hun zondige daden wel beslist af. In Johannes 8:11 zei Hij tegen de overspelige vrouw: ‘Ga heen en zondig niet meer.’ Hij wees haar niet af, maar keurde ook haar zonde niet goed.

Maar… ondanks deze onvoorwaardelijke liefde van God, zegt God in de Bijbel dat homofilie tegennatuurlijk is en dus erkent God ook niet het homo-huwelijk of een lesbische relatie. Sterker nog, de Bijbel leert dat seks tussen gelijke seksen zondig is. God heeft de mens geschapen (Gen.1:27), niet man en man of vrouw en vrouw, maar man en vrouw. Die twee, man en vrouw, zullen tot één vlees zijn (Gen.2:24), en waar wordt dat beter zichtbaar dan in de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw.

God is dus zelf de bedenker van seksualiteit en Hij heeft daarom het lichaam van de man en een vrouw ‘duidelijk’ zo geschapen dat het absoluut bij elkaar past, daarover is geen twijfel mogelijk. En ja, dat kan in alle eerlijkheid, beslist niet gezegd worden van twee gelijke seksen.

Ondanks wat God zegt, worden relaties van gelijke seksen, toch steeds meer geaccepteerd als normaal. Het homo of lesbisch zijn wordt zelfs als een aanlokkelijke mogelijkheid voorgesteld, men zegt letterlijk tegen jonge mensen “kies wat je wilt en probeer het eens uit” en dat wordt nog eens extra benadrukt door de oververtegenwoordiging van homo’s in de entertainment, bijvoorbeeld op de televisie.

Christenen zouden beter moeten weten.
Christenen die de Bijbel kennen, zouden echter beter moeten weten, maar helaas, ook onder christenen, zien we opvattingen en principes langzaam veranderen. Men zegt dan, de Bijbel wijst het wel af, maar relaties in liefde en trouw tussen twee mannen of twee vrouwen zal God heus wel goedkeuren. En dus, de Bijbel zou het alleen over de uitwassen hebben, maar niet over mensen die zeggen van elkaar te houden, ook al zijn ze homo of lesbisch. Maar men gaat dan voorbij aan de zeer duidelijk uitspraken van de Bijbel hierover, waarbij helemaal geen sprake is van uitzonderingen en daarom kunnen wij ook nu niet zo’n uitzondering maken.

In alle zaken van het leven moeten we, als wedergeborenen gelovigen, naar de Bijbel kijken als ons enige richtsnoer en niet naar wat de wereld ons voorhoudt. Als we naar de Bijbel kijken, lezen we duidelijk dat God ons als een man of een vrouw heeft gemaakt. Er is geen bewijs dat God iets anders heeft gedaan of had gewild.

Laten we eens kijken wat de Bijbel over dit onderwerp moet zeggen:

 • Genesis 1:27, “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. “
 • Mattheüs 19:4, “En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft?”

De Bijbel vertelt ons dat toen God ons gecreëerd heeft, creëerde hij ons genetisch als een man of een vrouw. De mens kan op geen enkele wijze die genetische code veranderen waarmee je geboren bent en dat God in Zijn oneindige wijsheid je gaf. Hormonale therapie en een chirurgische ingreep kunnen de buitenkant veranderen en maar het zal nooit je genetica veranderen of… hoe God je aan de binnenkant heeft gemaakt.

Transseksualisme is verwarring.
Mensen die denken dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren, geloven dus dat God bij de conceptie, een fout heeft gemaakt en dit is onmogelijk. Transgender en Transseksualisme is daarom absoluut een leugen van satan.

In Jeremia 1:5 zegt God tot de profeet: “…voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd”.

Mijn geslacht, als man of vrouw, maakt deel uit van mijn identiteit, dus hoe God mij gedacht heeft te maken. Als dit Gods plan voor mijn leven is, kan het niet zomaar door mensen veranderd worden. Misschien wel uiterlijk, maar niet innerlijk. Want net zoals een vis niet omgezet kan worden in een vogel, kan een man niet in een vrouw worden veranderd, of omgekeerd, omdat ons geslacht een fundamenteel aspect is van hoe we door God geschapen zijn.

Maar satan is beslist de oorzaak van gender verwarring. Door de zonde worstelen mensen met allerlei mentale, emotionele, fysieke en seksuele gebrokenheid. De wereld is vol misbruik, geweld, angst, onwetendheid, ziekte, armoede en verslaving. En dit alles wordt aangevuurd door de duivel, die Jezus ‘leugenaar en vader van de leugens’ noemde (Johannes 8:44).

Paulus predikte genezing.
Toen de apostel Paulus naar de Griekse stad Corinthiër ging, predikte hij tegen mensen van allerlei zondige achtergronden, en velen van hen kwamen tot geloof in Jezus en werden ‘schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd door de naam van Jezus’.

Lees 1 Kor.6:9, 10, 11 “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God”.

Paulus heeft geen tolerantie of acceptatie gepredikt van bijvoorbeeld ‘mannen die met mannen slapen’. In plaats daarvan predikte hij hen Jezus, die de oplossing is van de totale verwarring waar ze in terecht waren gekomen. Er is dus een oplossing voor jou, God laat je zeker niet aan je lot over, we willen je graag de weg wijzen.

Misschien heb je hulp nodig, of wil je anoniem je verhaal kwijt. Dat kan, je krijgt altijd antwoord: KLIK HIER.

Geplaatst in Actueel, Bevrijding, Homofilie, Seksualiteit, Transgenders | Tags: , , , | 3 reacties

Nucleaire oorlog, moeilijk voor te stellen. Wat zegt de Bijbel?

Een derde wereldoorlog is voor veel mensen in Europa moeilijk voor te stellen, omdat zo’n oorlog waarschijnlijk een nucleaire oorlog zal zijn, met catastrofale gevolgen. In de tegenstelling tot de eerste en tweede wereldoorlog, zal zo’n nucleaire oorlog door niemand meer echt gewonnen kunnen worden. Maar mogelijk zou het wel, de totale vernietiging betekenen van een groot deel van het menselijk leven hier op aarde.

Heeft de Bijbel het over een atoom oorlog?
Het is zeer waarschijnlijk dat een aantal Bijbelverzen betrekking hebben op een atoomoorlog. In de dagen dat de Bijbel geschreven werd, zal men niet goed begrepen hebben wat de betekenis was van sommige profetische woorden, maar vandaag worden veel dingen ons wel duidelijk en dat geldt zeker als de geweldige kracht van een atoomexplosie beschreven wordt.

 • In de Bijbel kunnen we bijvoorbeeld lezen in Openbaring 8: 7 “En de eerste engel blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde”.
  Als een derde van de aarde verbrand, dan klinkt dat in ieder geval als een nucleaire oorlog.
 • In Openbaring 8:8 en 9 lezen we het volgende: “En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging”.
  Een grote brandende berg doet ons ook heel sterk denken aan een atoom explosie. De gevolgen zijn in ieder geval verschrikkelijk. Alles in de zee sterft en ook schepen vergaan.
 • Een andere aanwijzing wordt gevonden in vers 10 en 11 van hetzelfde hoofdstuk. Daar kunnen we lezen over een grote ster die uit de hemel viel en die mogelijk ook zou kunnen wijzen op een atoom explosie. De gevolgen zullen zijn dat de waterbronnen op aarde radioactief besmet raken, met verschrikkelijke gevolgen voor miljoenen mensen. “En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden”.
 • Het zou ook heel goed kunnen zijn dat Jezus profeteerde over een nucleaire oorlog, toen Hij zei in Lucas 21:26 dat de mensen in de eindtijd zullen bezwijmen van vrees en angst, lees maar: “…terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen”.

Spanning tussen Noord Korea en de VS.
Veel Amerikanen beseffen dat de dreigende taal en de oplopende spanning tussen Amerika en Noord Korea (2017), toch zou kunnen escaleren en dat dan een derde Wereldoorlog het gevolg zou kunnen zijn.

In Europa maken we ons echter nog niet zo druk, maar dat is anders in de VS. In ieder geval is op dit moment (2017) in de Verenigde Staten een ware stormloop ontstaan op zogenaamde ‘survival stores’. Daar worden vooral Jodiumtabletten veel verkocht, die de schadelijke effecten van radioactieve straling zouden kunnen tegengaan en ook de gasmaskers zijn erg populair. Steeds meer mensen die het kunnen betalen, schaffen zich ook een bunker aan. Of het echter daadwerkelijk tot een (wereld)oorlog komt valt natuurlijk onmogelijk te voorspellen, maar je kunt het nooit helemaal zeker weten, de angst zit er in ieder geval goed in.

Een mogelijke derde wereldoorlog, waarbij gebruik gemaakt gaat worden van atoomwapens, zal absoluut gevolgen hebben voor het voortbestaan van het menselijk leven hier op aarde. Daarom, de risico’s bij zo’n wereldwijd conflict zijn enorm.

Opname gelovigen.
Als dat plaats vindt komt ook de opname van de wedergeboren gelovigen snel nabij, dan kan het niet lang meer duren. Lees Lukas 21:28 “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is”.

Jezus voorspelde ook dat er op het moment van de opname van de gelovigen, een scheiding zal plaats vinden. Namelijk tussen hen die weggenomen zullen worden van de aarde, voor dat de oordelen over de wereld zullen losbreken en degene die hier op aarde toch zullen achterblijven. Jezus zegt in Mat.24:38 “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal”.

Lees ook de belofte van de Heer in 1 Thes.4:17 “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn”.

Er komt eerst nog een nieuwe wereldleider.
Als het gaat om een zogenaamde nucleaire dreiging in de wereld, is er geen land wat zo’n acuut gevaar vormt voor de wereld vrede als Noord Korea. Want, dat de dictator van Noord Korea, Kim Jong-un, eventueel bereid is om de eerste nucleaire raket af te vuren, wordt steeds duidelijker. Hij zou gemakkelijk de provocaties kunnen aangrijpen voor een nucleaire aanval op een Amerikaanse marine, wat een verwoestend antwoord zal uitlokken. Tevens zal de wereld deze nucleaire ramp naar verwachting niet meer overleven. Het gevaar dat er dan op een zeker moment grote aantallen kernwapens zullen worden gebruikt betekent dat het overleven van de mensheid zelf in het geding zal komen.

Zover zal het echter nog niet direct komen, omdat de Bijbel leert dat er eerst nog een wereldleider zal opstaan, met groot gezag, die de vijandige partijen voor een korte periode juist weer bij elkaar zal brengen.

Lees Daniel 9:27 “Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang” en met een week lang wordt in profetische zin bedoeld, een periode van 7 jaar.

 • In die periode zal die wereldleider die de antichrist genoemd wordt, zijn wereldrijk vestigen. In dat rijk is geen plaats meer voor Joden en voor christenen die niet met de gemeente zijn opgenomen. En daarom zal het ook opnieuw leiden tot een verschrikkelijke vervolging van het Joodse volk en ook christenen. Jezus profeteerde over deze periode in Matt.24: 15- 21 en zegt dat de dan levende Joden zullen moeten vluchten.
  “…. dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen”.
 • In 1 Thess. 5:3 lezen we ook over de zogenaamde vrede die de antichrist eerst zal brengen in die periode: “Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte (vrouw); en zij zullen het geenszins ontvlieden”. Er komt dan alleen spoedig een einde aan dat vreselijke antichristelijk rijk, door de wederkomst van Jezus, dan zal Jezus Zijn heerschappij definitief maken hier op aarde.
 • In Zacharia 14:3, 4 staat precies beschreven waar Jezus op aarde zal terugkomen, om de macht van de antichrist te vernietigen en het Joodse volk te bevrijden. “Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem”.

De komst van de grote verdrukking.
Het antichristelijk rijk komen we voor het eerst tegen in Mattheüs 24, daar lezen we in de rede van Jezus over de laatste dingen, over een grote verdrukkingstijd. Lees Mat.24:21 en 22 “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.”

In dat kader spreekt de Bijbel over de vorming van een nieuw antichristelijk wereldrijk met de omvang van het oude Romeinse Rijk. Dit rijk wordt aanvankelijk bestuurd door coalitie van tien leiders en is mogelijk de opvolger van de huidige Europese Unie. Uiteindelijk zal de antichrist (een charismatische wereldleider) opkomen en de macht naar zich toe trekken (Openb.17:12,13).

Ook het Islamitisch extremisme is een groot gevaar.
Bovenop het steeds groter wordende risico op een nucleaire oorlog, is er ook nog eens de groeiende strijd tegen het Islamitische extremisme, wat ook steeds meer voet aan wal krijgt in Europa. Want de toenemende stroom van nu al meer dan één miljoen mensen, die via de middellandse zee naar Europa komen, zijn overwegend Moslim.

Ook daarom is de Islam beslist de snelst groeiende godsdienst in ons land. Er zijn steeds meer mensen in onze samenleving die zich daar terecht zorgen over maken en zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen als de Islam steeds grotere invloed krijgt in onze samenleving en in de politiek”. En wat betekent het voor de toenieuwemoskeekomst van onze kinderen en kleinkinderen, als ons land steeds meer Islamiseert en Nederland bijvoorbeeld, steeds meer volgebouwd gaat worden met Islamitische gebedshuizen en Mega-Moskeeën. Een schriel contrast is wel, dat elders in de Islamitische wereld, christelijke kerken soms worden vernietigd en christenen worden opgehangen.

Het zou zelfs niet onmogelijk zijn, dat de antichrist uit de Islamitische wereld voortkomt. Het wachten is dan op de komst van een nieuwe Islamitische leider die zich als de antichrist van de eindtijd gaat ontpoppen. Bij komend voordeel is dat zo’n leider aanvaardbaar is voor de Arabisch Islamitische wereld… maar straks ook voor Europa, want miljoenen Moslims gaan nu in Europa wonen. Dit betekent dat Europa in de komen jaren, zeker meer onder de invloed van de Islam zal komen.

En… wat zullen de gevolgen zijn, als onze scholen steeds meer Islamitisch gaan worden en ook onze ziekenhuizen, verpleeghuizen, winkelstraten etc… En wat dan als christenen in sommige steden steeds meer in het nauw komen, omdat ze in sommige wijken langzaam maar zeker tot de minderheid gaan behoren.

Geestelijk slapen is gevaarlijk in deze tijd.
Mensen willen liever niet nadenken over deze dingen en dat geldt ook vaak voor christenen. We laten ons liever in slaap sussen door politici die ons verzekeren dat ook Noord Korea feitelijk zo’n oorlog niet zal willen en dat het met de Islam wel mee zal vallen. Sommige mensen stellen zichzelf gerust door te zeggen dat een christen nu eenmaal altijd klaar moet zijn voor de komst van de Heer, maar dat we ons er aan de andere kant ook niet te druk over moeten maken. Uiteindelijk heeft Jezus ook nog gezegd dat niemand de exacte dag of uur weet, dus speculeren daarover heeft ook weer geen zin.

En natuurlijk zitten alle onheilsprofeten er ook naast, die beweren met ingewikkelde berekeningen de dag van Jezus komst te kunnen berekenen. Maar aan de andere kant heeft de Heer ons niet helemaal in het ongewisse gelaten. Hoewel het precieze moment (dag en uur) van Zijn terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus op veel andere momenten uit dat de tekenen der tijden wel degelijk gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld, toen zijn discipelen aan Hem vroegen over aan welke tekenen ze zouden kunnen weten dat Zijn terugkomst dichterbij komt, gaf Jezus een lange lijst van specifieke tekenen (Lees Mat.24).

De tijd van de antichrist is dichterbij dan ooit.
We hebben ondanks alles wat de wereld nog te wachten staat, een geweldige boodschap voor u. Als u nu de Heer Jezus als uw Heiland aanvaard, behoort u bij de kinderen Gods die straks weggenomen zullen worden van de aarde en dan zult u mogelijk de tijd van de antichrist helemaal niet meemaken. Maar als u de Heer Jezus niet aanvaard of dit niet tijdig doet, gaat u een vreselijke periode tegemoet en er is mogelijk voor u straks geen kans meer om alsnog tot inkeer te komen. Kies daarom heden om de Heer Jezus in uw leven binnen te laten. Want het is dichterbij als dat menigeen denkt.

Napraten of u zit met vragen, mail ons gerust, u krijgt altijd antwoord. KLIK HIER.

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Islam, Moslims, wederkomst | Tags: , , | 1 reactie

Bijbelse adviezen voor hen die verlangen naar een partner.

We ontvangen dagelijks e-mails o.a. via onze website: www.christelijk-huwelijk.nl . Daaruit komt duidelijk naar voren, dat veel jongeren verlangen naar meer Bijbelse antwoorden over onderwerpen als verkering, seksualiteit en huwelijk. Er wordt kennelijk nog veel te weinig Bijbels onderricht gegeven hierover, in verschillende kerken en gemeenten. Keer op keer wordt ons gevraagd: “ja maar waar staat dat dan in de Bijbel” en “waarom mag dat niet volgens de Bijbel” en “ja maar iedereen doet dat toch” etc.. Het probleem hiermee is, dat in de wereld om ons heen, men er al wel op heel jonge leeftijd mee geconfronteerd wordt. Maar dan wel op een manier die lijnrecht tegen de Bijbel in gaat en dat zorgt voor verwarring. Vandaar dat het de hoogste tijd is dat er duidelijk en Bijbels onderricht komt, in de gemeente van vandaag over deze belangrijke en gevoelige onderwerpen.

Het huwelijk is door God bedacht.
Uit de Bijbel weten dat het huwelijk feitelijk Gods idee was. Het is dus niet iets wat de mensen zelf bedacht hebben. In Genesis 2:18 kunnen we lezen dat God zegt: “Het is niet goed, dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past“.  Vanaf dat moment kwam Eva in het leven van Adam, God creëerde haar zelf en gaf haar aan Adam, de eerste mens en zij paste precies bij hem.

Toch had God met het huwelijk een veel hoger doel, dan alleen maar elkaar gezelschap te geven, dus om alleen de eenzaamheid op te lossen. Het huwelijk is Gods antwoord op het diepste verlangen van de mens: namelijk om een verbintenis voor het leven aan te gaan, om een hulp of een maatje te hebben die blijft. God heeft het huwelijk bedoeld als een hechte relatie, waarbij een man en een vrouw worden samengevoegd tot een niet te verbreken eenheid. Die eenheid is fantastisch bedacht door God, twee mensen die volledig in elkaar op gaan. De bedoeling is, dat op die manier het huwelijk hun beide diepste behoeften kan bevredigen.

God was feitelijk zelf de eerste die het huwelijk sloot van het eerste mensenpaar. Er was geen trouwambtenaar, God was de trouwambtenaar, er waren geen getuigen dan God alleen. Misschien hebben de dieren in de hof van Eden toegekeken, wat God nu aan het doen was. God creëerde echter zelf een perfecte partner voor Adam. En Eva was lichamelijk en geestelijk helemaal geschikt voor Adam en uiteraard andersom ook.

God wist dus precies welke persoon het beste bij Adam paste, daarom klikte het ook meteen tussen Adam en Eva.  Ook vandaag wil God zich bemoeien met onze partner keuze, als we Hem daar maar bij willen betrekken, want God is geïnteresseerd in ons en heeft ons lief. En Hij wil daarom ook betrokken zijn, bij één van de belangrijke beslissingen van ons leven, namelijk de keuze met wie wij ons leven zullen gaan delen.

Hoe vind ik de ware.
Hoe kan je, als kind van God nu de juiste partner vinden in de massa mensen die om ons heen leven? Het antwoord van de Bijbel is duidelijk (Spreuken.3:5,6 ) ‘Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.’ We zijn er zeker van, mensen kunnen zonder de hulp van de Heer, heel gemakkelijk verkeerde keuzes maken. Teveel mensen hebben het zelf geprobeerd om de juiste levenspartner te vinden en zijn teleurgesteld uitgekomen. Helaas ook onder christenen eindigen steeds meer huwelijken in een scheiding. Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar goede raad. Men gaat bijvoorbeeld ‘stappen’ om de ware te vinden, dan desnoods maar het uitgaansleven in. Maar kinderen Gods die echt op God vertrouwen, behoeven niet te gaan ‘stappen’ om de ware te vinden. Je beledigt God ermee en geeft Hem niet de ruimte, tijd en vertrouwen die Hij van je vraagt. Daarnaast veroorzaakt het vaak frustraties en teleurstellingen. Het is beter te wachten op Gods tijd.

Christelijk datingsites.
Veel christenen zijn huiverig om zich in te schrijven op datingsites. Ze wachten liever op de leiding van de Heer, als het gaat om hun levenspartner en daar is zeker wat voor te zeggen. Mensen die de moed hebben om het met God te wagen en dus te wachten op Zijn tijd, zullen zeker niet bedrogen uitkomen.

Maar dat neemt niet weg dat het mogelijk is, dat er ook christenen zijn die toch met succes een levenspartner vinden via zo’n datingsite. Misschien hoeft het één het andere toch nog niet uit te sluiten. Vooral als je allang wacht op een partner, denk er eens over na en bidt er voor. Christelijke datingsites kunnen ook door God gebruikt worden, om christelijke singles bij elkaar te brengen. Ga dus gerust eens kijken op zo’n christelijke datingsite, maar blijf daarbij in gebed en verwacht ook dan leiding van de Heer. God kan je mogelijk ook op die manier zegenen.

Waar moet je ondanks verliefdheid op letten?
Van belang is natuurlijk dat we vooral in de verkeringstijd als we verliefd zijn, willen luisteren naar de aanwijzingen van de Heer, zodat we echt degene vinden die God voor ons bestemd heeft. God wil zeker in die periode tot ons spreken. Daarbij moeten we niet vergeten om zelf te letten op bepaalde gewoonten en eigenschappen van de ander, die er op kunnen wijzen dat een relatie vroeg of laat problemen kan geven. Hier volgen een aantal richtlijnen.

1. – Geen ongelovige – Het kan feitelijk geen ongelovige zijn. Want 2 Kor. 6:14-16 zegt “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?”

Een relatie van een gelovige met een ongelovige partner, is meestal een weg met veel hindernissen. Christenen met een ongelovige partner hebben daarom vaak een moeilijke weg te gaan, variërend van onbegrip tot verhitte discussies met een groeiende onderlinge verdeeldheid over allerlei zaken die de relatie of het gezin betreffen. De Bijbelse manier van leven wijkt nu eenmaal enorm af, van wat gewoon is in de wereld om ons heen. Dat leidt bijna zeker tot behoorlijk veel onbegrip.

Is zo’n relatie altijd kansloos? Kun je dus nog gewoon een goed huwelijk hebben, als je over de meest wezenlijke zaken steeds verder uit elkaar lijkt te groeien? Dat is moeilijk te zeggen, het ligt er maar aan wat men verwacht. In ieder geval zal er geen sprake kunnen zijn van een echte geestelijke eenheid. Bijvoorbeeld, het is van groot belang dat partners met elkaar kunnen bidden, voor elkaar bidden en mogelijk samen ook later met de kinderen. Er is niets wat zo enorm samenbindt als het gebed. Het beste is om te leren  hardop voor elkaar te bidden en dit geldt uiteraard ook als het eens moeilijk gaat in de relatie. Jac.5 zegt ‘Bidt voor elkaar opdat gij genezing ontvangt…’.

Wanneer een man en vrouw trouwen vormen ze ook een geestelijke eenheid, die door de jaren heen alleen maar sterker zal worden. Dat mis je uiteraard als je partner ongelovig is. Ook het samen Bijbel lezen en dingen met elkaar delen vanuit Gods Woord, is niet mogelijk. Een gelovig iemand zal in zo’n relatie altijd een gemis voelen.

2. – Betrouwbaarheid – De Bijbel zegt in Kol 3:9 “Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd..” Als je ontdekt als degene waar je mee omgaat tegen je liegt b.v. over zijn verleden, of dat hij altijd bezig is om dingen te verbergen voor jou, telefoontjes, e-mails, brieven, dus niet open is. Stop zo snel mogelijk met zo’n vriendschap. Een relatie moet juist worden gebouwd op een fundament van vertrouwen. Als hij niet open en eerlijk kan zijn, kun je beter nu direct met hem breken, voordat hij je een nog grotere teleurstelling bezorgd.

3. – Schulden – Wees voorzichtig met iemand die het geld te gemakkelijk uitgeeft en daar vooral mee doorgaat als men het niet meer heeft. Daardoor ontstaan vaak schulden die zelfs de liefde in een relatie kan laten bekoelen. De Bijbel zegt in Rom.13:8 “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben” Deze aansporing van Paulus, is een krachtige herinnering aan Gods afkeer van alle vormen van schuld die niet tijdig worden afgelost.

4. – Geen verslaafde – Helaas ook christenen worstelen soms met verslavingen – b.v. aan alcohol, porno en drugs. Zolang als men niet volkomen bevrijd is van deze binding door Jezus, is het niet verstandig om te trouwen. Het is in ieder geval niet verstandig om de knoop door te hakken voordat je ziet dat je vriend of vriendin echt vrij is.

Let op: Zoek je levenspartner bij voorkeur niet in de kroeg, of in een wereldse bar of in een disco. Het is beter God te bidden om iemand op een gezegende plaats tegen te komen, b.v. in de kerk of gemeente.

5. – Seksueel losse opvattingen –  Wees voorzichtig met iemand die steeds aandringt op seksueel contact, voor het huwelijk. Dit leidt tot veel verdriet en teleurstellingen. Heel veel mensen hebben het idee dat seks en liefde een en hetzelfde zijn. Men vindt gewoon dat als je verliefd bent, dan moet seks gewoon maar kunnen. Maar helaas kan verliefdheid gemakkelijk weer over gaan en seks voor het huwelijk, leidt dan heel vaak tot spijt en schaamte.

Waarom is dat zo, wel de Bijbel zegt, dat als twee mensen getrouwd zijn, ze één vlees worden (Efeze 5:31) en seks is de diepe beleving van die eenheid. Als twee mensen echter hun relatie verbreken nadat ze seks gehad hebben, dan is dat alsof die eenheid ruw kapot gescheurd wordt. Dat kostbare wat ze eerst alleen samen hadden en met niemand anders, is ineens waardeloos geworden. Plotseling is het unieke weg en wordt het verlaagd tot iets wat er maar gewoon bij hoort en wat je kennelijk later ook weer met anderen kan hebben. Voor velen is het of een droom stuk valt, dat is de reden dat jonge mensen soms zo lang worstelen en zo afhankelijk worden van degene aan wie ze hun lichaam het eerst hebben gegeven. Je wil je droom niet opgeven. Maar dit is geen echte liefde, het is eerder een leugen dat seks en liefde hetzelfde is.

Seks is een geschenk van God, een prachtige bevestiging van de liefde band die is gaan groeien tussen twee mensen, mits het blijft binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Maar daarover moet we het in een relatie samen wel eens kunnen zijn.

6. – Geen driftkop – Wees voorzichtig met iemand die zijn of haar woede niet kan beheersen, fysiek, maar ook verbaal. Als je met zo iemand trouwt, moet je je leven lang, als in mijnenveld steeds tussen moeilijkheden navigeren, om te voorkomen dat er een uitbarsting komt. Dat is geen leven en zeker niet wat God wil. Lees wat de Bijbel zegt in Spr. 22:24 “Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met een heethoofd” en ook in Spr. 29:22 “Een opvliegend man verwekt twist en de driftkop begaat vele misdaden”.

Ook iemand die niet kan vergeven en maar steeds weer ‘oude dingen op haalt’, kan door bitterheid de sfeer in een relatie behoorlijk verpesten. Als degene waar je mee omgaat, b.v. regelmatig ziedend van woede is en daarna een wrok koestert, dan ben je gewaarschuwd. Mogelijk zal daardoor je leven in zo’n  huwelijk er niet gemakkelijker op worden, maar een reeks van eindeloze drama’s kunnen het gevolg zijn. Sta er tenminste op, dat men met zich laat bidden en hulp gaat zoeken. Wacht met zo’n relatie en bidt er eerst ernstig voor.

7. – Heerszuchtig iemand – Wees voorzichtig met mannen die je niet als gelijkwaardig behandelen, maar voortdurend hun superioriteit willen bewijzen. Achter die façade zit vaak diepe onzekerheid en dat kan tot veel problemen leiden in een relatie.
In 1 Petr.3:7 staat het volgende: “U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg”. Petrus gebiedt de mannen dus om hun vrouwen te behandelen ‘met respect’.

Andersom is ook waar. Wees voorzichtig met vrouwen die willen heersen en die dus altijd gelijk willen hebben. Deze vrouwen denken dat de wereld rond hen draait. Hun woorden zijn vaak hard en scherp als het gaat om de fouten van anderen, maar ze worden boos als ze zelf kritiek krijgen van anderen. De Bijbel zegt in Spreuken 21:9 zegt: “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning”.

Het huwelijk is een samenwerking en de enige manier waarop het echt werkt is, wanneer zowel de man als de vrouw elkaar willen dienen. Lees in Efeziërs 5: 21 “…en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus”. Net zo goed als mannen niet moeten denken dat ze in een huwelijk als een dictator kunnen regeren, moeten vrouwen niet proberen om hun man net zo lang te manipuleren en onder druk te zetten, dat ze hun zin te krijgen. Je moet niet wachten totdat je getrouwd bent, om dan tot de ontdekken te komen dat je vrouw alles voor het zeggen wil hebben. Beter is het om van te voren goed op te letten en er zo nodig over te praten.

Maar… wat nu, als je al midden in zit?
Als je al zo’n relatie hebt en je bent nog niet gehuwd en er is nog geen sprake van een gezin? Hoe moet je dan handelen? Hier komen onze adviezen.

1. Ga in de eerste plaats in gebed en vraag God tot je hart te spreken. Lees de hier genoemde Bijbelgedeelten er nog eens op na. Vraag je biddend af of dit de weg is die je wil en kan gaan. We moeten voor onszelf ook eerlijk willen zijn. Er zijn nu eenmaal ook mannen en vrouwen met een erg moeilijk karakter en sommige karakters zijn bijna onverenigbaar. Daarom, voor een kind van God geldt dat hij of zij geen ondoordacht huwelijk moet aangaan, maar de dingen eerst ernstig met God moet bespreken.

2. Realiseer je dat het niet genoeg is om iemand graag te mogen, er is meer voor nodig om iemand een leven lang trouw te kunnen blijven. We hebben daar de hulp van de Heer bij nodig en zonder Hem kunnen we er beter direct mee stoppen. Dus als er bijvoorbeeld, binnen je relatie geen ruimte is voor gebed en Bijbel lezen, dan zou je je ernstig moeten afvragen of je wel op de goede weg bent. Mozes zei op één van de meest moeilijke momenten van zijn leven tot God: “Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken.” Ex.33:15

3. Misschien loop je nu al tegen karaktereigenschappen van de ander op, die soms ruzies en meningsverschillen opleveren, waar je het achteraf erg moeilijk mee hebt. Maar… vooral wanneer er geen ruimte is om er openlijk over te praten, moet je voorzichtig zijn. Realiseer je dat als dit niet verandert, dan zult je een moeilijk weg gaan, als je deze relatie door zet.

4. Wees altijd open en eerlijk tegen de ander en zeg hem of haar zo nodig, dat je mogelijk niet verder kan met de ander, hoe graag je hem of haar ook mag. Je vriend of vriendin heeft gewoon recht op jou eerlijkheid. Hou iemand dus niet maanden lang aan het lijntje, dat is niet wat God wil en oneerlijk.

 5. Geloof en vertrouw God voor een levenspartner die bij je past. Hij is degene die je het beste kent, Hij houdt van je en verlangt de diepste wensen van jou hart te vervullen. Lees Psalm 37:4 ‘verlustig je in de Heer, dan zal Hij je geven de wensen van je hart’.   Wees niet bang dat God te laat zal komen of zich vergissen zal, dat kan nooit.

Misschien kunnen wij je helpen met nog meer advies. We gaan discreet om met alle e-mails die we ontvangen en je krijgt altijd antwoord: KLIK HIER

Kijk ook even op onze website: www.christelijk-huwelijk.nl .

Geplaatst in Huwelijk, liefde, Seksualiteit, verliefdheid | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Praktische aanwijzingen en studies voor geestelijk leiders.

Meer interessante studies op: www.evangelisch-nieuws.nl

De basis van Bijbels leiderschap is altijd de roeping door God zelf, maar ook de toerusting door Zijn Geest en vanuit het Woord. En dit alles moet zichtbaar worden in een houding van liefde en dienstbaarheid aan de gemeente. De studies op deze website komen voort uit een jarenlange ervaring en tegelijk vanuit het verlangen om geestelijk leiders te helpen en toe te rusten. Tevens mag u ons altijd online om advies vragen, als u dat wilt kunt u gewoon anoniem blijven. U krijgt altijd antwoord, KLIK HIER.

 

Bijbels leiderschap – De Bijbel zegt in Rom.12:3 “Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.” Een groot gevaar voor leiders is hoogmoed. Het is het eerste en belangrijkste waar leiders voor moeten waken. Natuurlijk is hoogmoed een ernstig gevaar voor iedereen, maar speciaal bij geestelijke leiders.

 


Pastorale zorg in de gemeente
– De pastorale zorg in een gemeente, is feitelijk het kloppend hart van iedere gemeente. Ontbreekt het daaraan, dan raakt de gemeente al snel zijn roeping en taak kwijt, namelijk om een plaats van troost en herstel te zijn voor iedereen die daar naar zoekt. Gemeenteleiders kunnen druk zijn met van alles, maar als het belangrijkste vergeten wordt, hebben we ons doel gemist. Want, de zorg voor de mensen die nieuw binnen komen in de gemeente en vooral de zwakken onder ons, is beslist een taak met de hoogste prioriteit.

 

Stress in de bediening – Stress, lijkt wel een kwaal van de hedendaagse maatschappij, het komt steeds meer voor en helaas ook onder geestelijk leiders. Voor een deel is de oorzaak vaak heel praktisch, namelijk men heeft geen normale werkdagen. Je denkt 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te moeten zijn en er is dan geen tijd voor ontspanning en weer opladen. Je hebt ook het gevoel dat er steeds meer van je wordt geëist, bijvoorbeeld omdat er in de gemeente te weinig mogelijkheden zijn om taken te delegeren naar anderen.

 

Leiders die zondigen – Als geestelijk leiders zondigen, wat dan? – Wij krijgen elke week veel e-mails binnen, zowel van mannen als van vrouwen, die worstelen met verslaving aan pornografie en andere zondige seksuele praktijken. Helaas komt het ook voor dat geestelijk leiders ons benaderen met een verzoek om gebed en advies over dit onderwerp. Soms worstelen ze al jaren met seksuele zonden en hebben ze hun probleem nog aan niemand durven te vertellen. Men is b.v. bang voor reputatie schade.

 

Je bediening en je huwelijk – Als een bediening van een voorganger z’n een huwelijk bedreigt gaat er iets grondig mis. Men kan zich zo laten meeslepen in alle activiteiten die er zijn, dat er geen andere zaken meer meetellen, zelfs zijn huwelijk en gezin moeten hem te vaak missen. Soms heeft hij zelf het idee dat hij feitelijk onmisbaar is en dat het dus noodzakelijk is dat hij altijd aanwezig is. Niemand kan het werk zo goed als hij. Waarschijnlijk ervaart hij het zelf als gedrevenheid, of passie, maar feitelijk heeft hij zijn bediening tot een afgod gemaakt en dit is een groot gevaar.

 

Manipulatie in de gemeente – In de huidige tijd zien we steeds weer leiders opstaan in evangelische kringen die zichzelf eerder zien als een soort manager van een groot bedrijf, dan zichzelf te zien als nederige dienaren van God. Ze commanderen en manipuleren voortdurend en leiden de gemeente alsof het een commercieel bedrijf betreft, terwijl het dat absoluut niet is. Vaak menen ze ook ‘recht’ te hebben op een hoge positie en op een daarbij behorend ‘hoog’ salaris plus, niet te vergeten, een zeer ruime onkosten vergoeding. Ze zien zichzelf als een soort directeur.

 

Geestelijk leiders zijn teamspelers – Het wordt vaak gezegd, het is voor leiders in een geestelijk werk soms erg eenzaam. Velen zijn voorzichtig met vriendschappen, buiten hun eigen vertrouwde kring en men zal zeker niet gauw eigen zwakheden toegeven aan de gemeente. Wat al helemaal gevaarlijk kan zijn, is als men behoefte heeft om problemen te delen met anderen. Met wie doe je dat dan? Je weet maar nooit wat anderen met die informatie doen en het kan ook tegen je gebruikt gaan worden. Men wil het liever allemaal zoveel mogelijk zelf uitzoeken.

 

Workaholic in de bediening – Als een bediening van een voorganger of oudste z’n gezin of huwelijk bedreigt, gaat er grondig iets mis. Het is van groot belang dit tijdig te onderkennen, zodat de schade beperkt blijft. In het algemeen kunnen we zeggen dat het ontbreken van tijden van rust en ontspanning, tot gevolg heeft dat het lichaam onvoldoende energie kan opladen. Wat bedoelen we hiermee? Mensen die leven in een sfeer van gehaast zijn, nemen meestal geen tijd voor bijvoorbeeld een goede wandeling, of om ontspannen met het gezin bezig te zijn.

 

Vrouwen van voorgangers – Deel je altijd automatisch in de bediening? In deze tijd komt het regelmatig voor dat bij de keuze van gemeente leiders, de voorkeur wordt gegeven aan een voorganger of oudste-echtpaar. Het is ook min of meer een trend geworden, dat men liever leiders-echtparen in de evangelie gemeente heeft, mannen en vrouwen die vooral elkaars gelijke zijn in de bediening. Vaak worden voorgangers- vrouwen beschouwd als een soort co-pastors in de gemeente. De man is dan de leider en de vrouw co-pastor.

 

Een Bijbelse Gemeente – De meeste plaatselijke gemeenten in ons land hebben een predikant, voorganger, opziener of een voorgaande oudste (1 Tim.5:17), wat in feite verschillende namen zijn voor dezelfde functie. Hoewel de Bijbel ook spreekt over voorgangers in het meervoud (zie Hebr.13:17), is men in ons land meestal gewend aan één voorganger per gemeente, met verschillende oudsten als medebestuurders. In principe kunnen er Bijbels gezien ook meerdere voorgangers in een gemeente zijn.

 

Conflicten in de gemeente – Soms kregen we een verzoek van een evangelie gemeente om te adviseren bij het oplossen van interne conflicten. Tegenwoordig zijn we er wat voorzichtiger mee dan vroeger. Het probleem is vaak dat de hulpvraag meestal komt, nadat men zelf al allerlei wegen heeft bewandeld om het probleem op te lossen, zonder resultaat. Het gevolg is dan vaak dat de standpunten zich gaan verharden en heel vaak heeft dit al gevolgen in de gemeente doordat mensen weg blijven uit de samenkomsten.

 

Kritiek, kan dat wel? – We krijgen er allemaal mee te maken. Iedereen staat in feite bloot aan kritiek en wel het meest geldt dit voor degene die iets doen in de gemeente. Gemeenteleiders zullen er daarom zeker mee te maken krijgen en op dit punt spreken we zelf ook uit ervaring. Welke beslissing een voorganger, oudste of welke andere gemeente leider of leidster ook neemt, er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn. Onze ervaring is dat je het feitelijk nooit iedereen naar het zin kan maken, hoe goed je je best ook doet.

 

Tucht in de gemeente – Als christenen hebben we de opdracht om elkaar te verdragen, lief te hebben, te aanvaarden. Tot zover kunnen we daar wel wat mee, al geeft het soms ook wel wat moeite om mensen lief te hebben waar je gewoon niks mee hebt. Maar het wordt nog lastiger als we bedenken dat de Bijbel het ook heeft over vermanen, elkaar dus aan spreken op eventueel verkeerd gedrag (Rom.15:14). Dat is beslist geen eenvoudige opdracht, aangezien we vaak ook te maken hebben met bepaalde gevoeligheden.

 

Roeping, is dat nodig? – Leiderschap in de gemeente is een duidelijk Bijbels principe. Jezus Christus is het Hoofd van de gemeente, maar Hij is ook degene die zelf de leiders aanstelt, lees dit o.a. in Efeziërs 4:11,12. We moeten de toepassing gaan begrijpen van bijvoorbeeld een ‘apostolische bediening’ in leiderschap, namelijk het bereiken van een verloren wereld en het stichten van nieuwe gemeenten, alsook van leiderschap voor de plaatselijke gemeente, waar voorgangers, oudsten en diakenen nodig zijn.

 

Hoogmoed, een gevaar – Geestelijk leiders die vereerd worden, moeten waakzaam zijn, want hoogmoed kan bij iedereen ongemerkt binnensluipen. Geestelijk leiders die vereerd worden, moeten waakzaam zijn. Zeg daarom nooit te snel van je zelf, helemaal niet hoogmoedig te zijn. Want meestal is het zo, dat degene die dat het hardste roepen juist hoogmoedig zijn. Laat het liever zo zijn dat anderen van ons zeggen dat we nederig zijn. Dat geldt ook voor bedieningen en titels waar we menen recht op te hebben.

 

Gemeente en democratie – Er is leiding en gezag nodig in de gemeente, maar dan wel gezag wat door God is aangesteld. De meeste plaatselijke gemeenten in ons land hebben een predikant, voorganger, opziener of een voorgaande oudste (1 Tim.5:17), wat in feite verschillende namen zijn voor dezelfde functie. Hoewel de Bijbel ook spreekt over voorgangers in het meervoud (zie Hebr.13:17), is men in ons land meestal gewend aan één voorganger per gemeente, met verschillende oudsten als medebestuurders.

 

Altijd positief zijn, klopt dat wel? – Natuurlijk, het is beslist goed en vooral Bijbels om jezelf geestelijk te voeden met positieve dingen. De Bijbel zegt het heel duidelijk o.a. in Filippenzen 4:8 “…al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat…”. Dus… wees niet te veel bezig met alles wat negatief is en afbreekt. Doe niet teveel mee met mensen die altijd maar mopperen en zuchten, dat doet ons geestelijk niet goed en het is zeker niet de wil van God.

 

Niet alle manifestaties zijn zuiver – Pas op, niet alle manifestaties zijn van de Geest van God. We krijgen regelmatig vragen over onderwerpen als vallen of rusten in de Geest, maar ook lachen en huilen, brullen, blaffen in de Geest. Het verbaast ons wel een beetje dat er kennelijk toch weinig over geschreven wordt, ook niet door bekende Bijbelleraren. Terwijl aan de andere kant de verwarring onder christenen alleen maar toeneemt. Het lijkt wel of er ook nog een soort angstcultuur om heen heerst, bang om als negatief en te kritisch weggezet te worden.

 

Plaats voor mensen die lijden – Eén van de moeilijkste vragen die ons onlangs weer eens gesteld werd is deze: ‘waarom laat God het toe dat mijn kind gehandicapt ter wereld komt’ of wat we ook hoorde ‘waarom laat God deze ziekte of dit lijden toe in mijn leven’. Daar sta je dan als predikers die in de genezende kracht van de Heer geloven. We hebben door de jaren heen met honderden mensen gebeden en ook grote wonderen gezien. Maar eerlijk gezegd gebeurde het ook dat mensen niet genazen en aan een ongeneeslijke kwaal bleven lijden of gehandicapt waren.

 

Niet alle profetie is zuiver – Kan profetie ook misleidend zijn? Er is veel onduidelijkheid over het onderwerp profetie, we krijgen daar vaak vragen over en daarom dit artikel over profeteren. Vooral tegenwoordig wordt er in bepaalde kringen veel geprofeteerd, je hoort daar in de samenkomsten nogal eens het bekende ‘zo spreekt de Heer… ‘ en dan volgt er een boodschap. Anderen zijn wat voorzichtiger en zeggen ‘de Heer bepaalde mij bij…’ en dan volgt er een boodschap of gedachte die men meent van God ontvangen te hebben.

 

Internet service voor Bijbelse adviezen

Henk en Diny Herbold

Wij hebben een speciale online internet service voor Bijbelse adviezen, voor iedereen die daarom vraagt. Bijna dagelijks mailen mensen ons en vragen ons advies vanuit de Bijbel. De service is gratis en u kunt gewoon anoniem blijven. We proberen u altijd binnen twee dagen een antwoord te sturen. Bent u dus opzoek naar advies vanuit de Bijbel? Stuur ons gerust een bericht, u kunt bij ons verzekerd zijn van strikte discretie. KLIK HIER.

Geplaatst in geestelijk leiders, gemeente, Hoogmoed, manipulatie, pastorale zorg, Profetie in de gemeente | Tags: , | Een reactie plaatsen

Geestelijk leiders die hun huwelijk verwaarlozen. Kan dat wel?

Dit onderwerp komt voort uit de vele pastorale adviezen, die we door de jaren heen hebben mogen geven.

Als de bediening van een voorganger z’n een huwelijk bedreigt, gaat er iets grondig mis. Men kan zich zo laten meeslepen in alle activiteiten die er zijn, dat er geen andere zaken meer meetellen, zelfs zijn huwelijk en gezin moet hem te vaak missen. Vaak heeft hij zelf het idee dat hij feitelijk onmisbaar is en dat het dus noodzakelijk is dat hij altijd aanwezig is. Niemand kan het werk zo goed als hij. Waarschijnlijk ervaart hij het zelf als gedrevenheid, of passie, maar feitelijk heeft hij zijn bediening tot een afgod gemaakt en dit is een groot gevaar.

Aan de andere kant weten ook uit ervaring, dat men in de gemeente van de leiders soms te hoge verwachtingen heeft, die men dan achteraf niet waar kan maken. Niet zelden raken leiders overbelast, ontstaat er stress, met als gevolg lichamelijk klachten en uiteindelijk een burn-out. Als de taken die we denken te moeten doen en verantwoordelijkheden die we op ons nemen teveel worden, dan is het heel vaak een leven met veel stress en spanning. Nog erger wordt het als er ook spanningen komen in het huwelijk, want die hebben directe gevolgen voor de bediening.

Uit de vele verhalen die we hoorden, tijdens pastorale gesprekken.
Een voorbeeld: samen zijn zij de leiders in een gemeente en moeten ze vooral het voorbeeld van het “christelijk huwelijk” zijn. Hij is steeds enthousiast over de vele open deuren die hij krijgt in de bediening. Hij is gedreven en zijn toewijding aan God neemt toe. Maar hij heeft niet in de gaten wat er met zijn vrouw en gezin aan het gebeuren is, hij ziet niet dat ze steeds verder wegdrijven van hem.

Zijn vrouw is vooral veel alleen met de kinderen en… alleen met zichzelf. Natuurlijk, ze praat met haar man, eerst kalm en vriendelijk, later sterker, krachtiger: “Ik heb je nodig. Ik heb er behoefte aan dat je me ziet, dat je naar me luistert en dat je voor me zorgt, dat je me helpt met de kinderen. Je zegt dat je van me houdt, maar het wordt steeds moeilijker om dat te geloven, want je geeft je tijd en je hart aan alles en iedereen, behalve aan mij.”

Maar hij blijft volhouden. Want het is zijn roeping, hij doet het voor God. Maar tegelijk is er een groeiende tegenstrijdigheid tussen zijn verheven onderricht in de gemeente over de Bijbel, over het christelijk huwelijk en de dagelijkse praktijk.

Van haar roeping als de ondersteunende vrouw van de christelijke leider, blijft alleen nog maar een vage schim over. In hun relatie is ze nu zo ver dat ze hem op geen enkele manier nog kan bemoedigen, laat staan dat ze de dingen werkelijk zouden kunnen delen vanuit een gedeelde toewijding. Ze gaat steeds negatiever denken over de bediening van haar man. Aanvankelijk ontkent ze dit, maar ten slotte erkent ze het feit: zijn bediening is haar vijand geworden. En aangezien in haar gedachten, God in die bediening van haar man is en dus  aan de kant van haar geestelijke man staat, wordt ook Hij geleidelijk haar vijand.

Kijk naar jezelf.
Het is altijd goed om kritisch naar onszelf te kijken, of wat nog beter is, vraag het anderen die om je heen staan en van je houden. Wat moeten we ons afvragen: Is de basis van ons dienen van God wel gezond, gaat het werkelijk om de Heer, dus onze liefde voor Jezus, of zit er ook nog iets van onszelf bij. In tegenstelling tot wat we soms denken is God dienen niet altijd één op één synchroon met heel veel activiteiten. Een Bijbels voorbeeld is wel Jezus woorden tot de Efeze gemeente in Openbaring 2:1-7. Daar zegt de Heer tot hen dat ze wel heel erg ijverig waren, maar toch miste Hij de eerste liefde en dat is niets anders dan een diep verlangen naar een relatie met God.

Feitelijk moet dit de basis zijn van elke dienaar van God, een dagelijkse intensieve omgang met Jezus, doormiddel van gebed, aanbidding en een intense studie van het Woord vangebed God. Leiders die geen tijd nemen voor gebed zullen vroeg of laat door de duivel omver geblazen worden. Ze missen de kracht van de heilige Geest die ons onaantastbaar maakt voor duistere machten. Nu bidden we als voorgangers allemaal wel, onze openbare gebeden zijn vaak indrukwekkend, vol hele volzinnen. We hebben nu eenmaal geleerd mooie woorden te gebruiken. Maar hoe is het thuis, in de binnenkamer, als niemand ons ziet? De echte test is ons gebedsleven daar, als we alleen met God zijn. Onze intimiteit met God is ook het kwaliteitsmerk van onze bediening. Met andere woorden, onze publieke gebeden kunnen een uiterlijk optreden zijn, zonder leven. Onze persoonlijke relatie met God bepaalt of wij echt zijn, bewust van onze afhankelijkheidsrelatie met God. (Lees voor uw zelf Mat. 6 eens na)

De plaats van ons huwelijk en gezin.
Daarnaast, welke plaats heeft ons huwelijk en gezin in verhouding tot het werk van God. Wanneer u voorganger of gemeenteleider bent, dan hebt u niet alleen een verantwoordelijkheid voor uw gemeente of bediening, maar in de eerste plaats voor uw gezin. Uit heel veel pastorale gesprekken blijkt dat veel vrouwen van leiders zitten met het gevoel dat zij wat het gezin betreft, de kar alleen moeten trekken. Soms moeten ze zelfs geestelijke verantwoordelijkheid nemen voor iets waarin hun man feitelijk een stap zou moeten zetten. De man is door God immers aangesteld als de priester in zijn huis en dit geldt dubbel voor geestelijk leiders, omdat die een voorbeeld moeten zijn in de gemeente en dus ook voor zijn gezin (1 Kor.11:3 en Efeze 5;23). Veel vrouwen verlangen naar geestelijke intimiteit, intens gebed, samen strijden voor de problemen die in een gezin op je af komen.

Werk elke dag aan je huwelijk.
Het is belangrijk om elke dag te werken aan je huwelijk. Want een hechte huwelijksrelatie is één van de voorwaarde voor een sterk leiderschap in de gemeente. De huwelijksband is iets wat onderhouden moet worden, liefde die niet elke dag gevoed wordt zal op een dag sterven, net als een plant wat geen water ontvangt.

Paulus zei in Efeziërs 5:25: “Mannen, hebt uw vrouwen lief!” Hou dus van haar! Wat we warevandaag nodig hebben, zijn leiders die ook grote minnaars zijn. We hebben leiders nodig die weten dat ze zo nu en dan een dag alleen met hun vrouw moeten doorbrengen en niet maar door hollen. Kijk haar eens in de ogen als je met haar praat, leg de krant neer en zet de televisie uit, heb aandacht voor haar. Open de deur voor haar, help haar met de afwas. Hou dus m.a.w. zichtbaar van haar! Doet u dat niet, dan kan al het succes als leider op een dag in een complete mislukking uiteenspatten. Want als het in onze relatie niet goed gaat staan we meer open voor de verleidingen van satan die op ons af komen.

De roeping is voor beiden.
Feitelijk kan een gehuwde man, die zich geroepen weet in de dienst van de Heer, die roeping niet los zien van zijn vrouw. Zij is, als het goed is, mede geroepen in de dienst van God. Vandaar dat het feitelijk onmogelijk is om te dienen in een geestelijk taak of bediening, wanneer het in huwelijk niet goed zit. Bijbels gesproken kan dit niet.

Want o.a. in 1 Tim.3:4 staat dat een dienaar van God, goede leiding aan zijn gezin moet geven, m.a.w. we moeten ook samen goede ouders zijn, anders kunnen we in de gemeente niet dienen. Het werken voor de Heer, mag nooit ten koste gaan van ons gezin en/of huwelijk. Mocht het wel zo zijn, dan zouden de zaken meer in balans moeten brengen. Als het thuis of in ons huwelijk niet goed gaat, vreet dat zoveel energie bij ons weg, dat we ons in het werk van God niet meer volledig kunnen geven.

Ook vrouwen die minder op de voorgrond treden, zijn net zo goed een belangrijk deel van de bediening van hun man. Zij kan op de achtergrond meewerken aan het slagen van de bediening van haar man, door hem in veel taken in het gezin bij te staan. In feite maakt zij op die manier de bediening van haar man mogelijk. Maar haar betrokkenheid bij de bediening hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot haar eigen gezin.

Een voorbeeld uit de Bijbel.
In Hand. 18:1-4 wordt Aquila vergezeld door zijn vrouw Priscilla. Zij waren tentenmakers en werkten samen met Paulus. In vers 18 vergezellen zij Paulus naar Syrië. Hier wordt Priscilla zelfs eerst genoemd, voor Aquila. Op gelijke wijze zien wij hen in vers 26, waar zij samen Apollos nauwkeurig onderwijzen. In Rom. 16:3-5 heeft Paulus de naam van Priscilla ingekort tot Prisca (zo ook in 1Kor. 16:19; 2 Tim. 4:19). Zonder veel woorden roemt hij haar, samen met Aquila. Hij prijst haar geloof in Jezus Christus en haar inzet en zorg voor Zijn gemeente. Paulus noemt hen terecht zijn medearbeiders in Christus Jezus.
Priscilla staat naast haar man, en samen hebben zij een bediening voor de Heer.  Wij zien hier een vrouw die de ruimte krijgt om met haar gaven en talenten veel vrucht te dragen en zelfs een hoofdaandeel in die bediening te hebben.

Als je er midden in zit, dan heb je een ontmoeting met God nodig.
Elia heeft niet in eerste instantie behoefte aan een ‘preek’ over hoe hij de zaken beter had kunnen aanpakken, maar veeleer aan een ontmoeting met de levende God zelf. Dat is dan ook precies datgene waartoe de Heer Elia roept: “Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren.” (1 Kon. 19:11).

Daar, buiten de spelonk waar Elia de nacht had doorgebracht, is hij getuige van één van de machtigste Godsmanifestaties aller tijden. En toch, “In de wind was de Heer niet… In de aardbeving was de Heer niet… In het vuur was de Heer niet… ” (1 Kon. 19:11-12). God ontmoette hij uiteindelijk in de stilte. Van daaruit zal het herstel beginnen.

Mocht u hulp nodig hebben of u wilt uw verhaal anoniem aan ons kwijt, dat kan. Misschien kunnen we u advies geven of op één of andere manier  helpen  KLIK HIER .

Geplaatst in geestelijk leiders, gemeente, Huwelijk | Tags: , | 2 reacties

Het gevoel van afwijzing, wat moet je er mee?

Persoonlijk.
Iedereen mag het weten, vele jaren geleden had ik er ook last van, een gevoel van afwijzing. Ik dacht, ik hoor er niet bij. Het ging thuis niet allemaal zo goed en ook later op school, ik isoleerde me van anderen. Kinderen op school kunnen ook hard zijn en mijn leerprestaties holde achteruit, ik voelde me mislukt.

Maar op een dag ontmoette ik de Heer Jezus. In een samenkomst hoorde ik het evangelie en het was of Jezus zelf tot me sprak. Toen, wat niemand kon doen deed Hij in één moment. Jezus genas mij namelijk van binnen. Daarna leerde Hij mij langzaam steeds meer om op Hem te vertrouwen, voor alle zaken van mijn leven. Het heeft mij veranderd en daarom weet ik het zo zeker, het evangelie werkt, Jezus geneest echt.

In Psalm 147 vers 3 zegt de Heer: ‘Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.’ Hier spreekt Gods Woord over smarten, wonden op het terrein van ons innerlijk wezen, wonden in ons hart, diep in onze geest en ons gemoed. We weten dat wanneer ons lichaam een wond krijgt, de wond opengemaakt, gereinigd en verzorgd moet worden. Zo is het in zekere zin ook met innerlijke wonden, die niet gezien kunnen worden.
In Jesaja 61:1b staat, dat de Heere zegt: ‘Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.’ en (Jes. 61:2c) ‘om alle treurigen te troosten.

Jezus kan dus hen die verslagen zijn van geest vervullen met vreugde, treurigheid kan Hij veranderen in vreugde.

We hebben er allemaal wel eens last van.
Maar feitelijk hebben alle mensen wel eens te maken met afwijzing. Dat begint al in onze jeugd. Bijvoorbeeld we worden afgewezen voor een schoolopleiding, we zijn simpelweg niet goed genoeg, of een baan die we graag zouden willen gaat aan ons voorbij, want men kiest voor iemand anders. Of de persoon waar we dachten verliefd op te zijn, ziet een relatie toch niet zo zitten en dus worden we afgewezen.

Natuurlijk horen deze ervaringen ook gewoon bij het leven, we zijn nu eenmaal niet overal geschikt voor en we kunnen ook niet alles bereiken wat we wel zouden wensen. Dit helpt ons ook om onze grenzen of beperkingen te leren kennen.

Het wordt wat anders als een knagend gevoel van afwijzing een diep litteken teweegbrengt, waardoor we angstig en onzeker in het leven komen te staan. Het begint vaak al in de kinderjaren, als het thuis niet goed zit. Wanneer er veel ruzies thuis zijn, dan heeft dat meestal een negatief effect op de kinderen. Kinderen schamen zich soms voor hun ouders en durven geen vrienden mee naar huis mee te nemen. Het gevolg is dat men opgroeit in een sociaal isolement en dit is de voedingsbodem voor een gevoel van afwijzing.

Ook als kinderen een echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt of opgroeien zonder een vader of zonder een moeder of opgroeien met een stiefvader of een stiefmoeder, kunnen ze soms gevoelens van afwijzing ervaren.
Soms kan het ook zo zijn dat het thuis goed gaat, maar dat het kind op school wordt afgewezen en daar veel nare dingen meemaakt. Dan kan het kind daar problemen opdoen. Er kan b.v. een onderwijzer zijn die je afbreekt en beledigt en die het op je gemunt heeft of kinderen die populair zijn in een klas en jou als mikpunt nemen.

Het komt ook voor dat ouders bepaalde verwachtingen hebben van hun kinderen, waar ze vervolgens weer niet aan voldoen. Bijvoorbeeld doordat het kind niet de intelligentie bezit om te bereiken wat ouders in gedachten hebben. Nog steeds komt het regelmatig voor dat ouders moeite doen om kinderen zo hoog mogelijk te laten presteren op school. Daar is op zichzelf niets mis mee, mits het kind ook de mogelijkheden in zich heeft. Anders leidt het eerder tot geestelijke schade. Gevoelens van afwijzing ontstaan vaak als er geen harmonie is tussen wat iemand van je verwacht en wat je werkelijk kan. Afwijzing wordt vaak nog sterker ervaren, als iemand niet kan wat anderen van hem of haar verwachten. Het geeft angst als we niet bij de groep horen, of als we ons niet serieus genomen voelen.

Zo zijn er heel veel manieren waarop iemand beschadigd kan worden, psychisch of door een aanranding of seksueel misbruik of verbaal met woorden of emotioneel als iemand je manipuleert. Het kan gaan om een ouder die een kind manipuleert met emoties, afwijzing, optreden of aanhoudende beledigingen.

Wat zijn de gevolgen.
Eén van de gevolgen van een verkeerde manier van omgaan met gevoelens van afwijzing is dat iemand een muur om zichzelf heen bouwt waar niemand nog door heen komt. Hij trekt zich steeds verder terug. Daardoor hoeft hij of zij niet de confrontatie aan met onplezierige zaken. Het gebied waarop de persoon zich beweegt wordt steeds kleiner. Een groeiende eenzaamheid doet haar intrede. De persoon raakt meer en meer verward in zijn eigen denken. Het continu gericht zijn op jezelf en op je problemen, vormt langzaam een vast patroon in zijn of haar leven. De gevoelens van minderwaardigheid worden steeds groter. Mede als gevolg van het psychisch bouwen van muren wordt zo iemand psychisch geblokkeerd of hij slaat dicht. Laten we zeggen: hij gooit het deksel dicht! Hij doet niet open! Door die psychische blokkade kan zo iemand een gevoel van weerstand hebben om zichzelf in relaties te delen met iemand anders.

Jezus gaat tegen de stroom in.
Maar in de Bijbel zien we dat Jezus juist aandacht heeft voor mensen die afgewezen zijn. Het lijkt wel of Hij juist kwam voor de verliezers en niet in de eerste plaats voor de winnaars. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, had Jezus tijdens Zijn bediening hier op aarde helemaal niet zo’n succes. Als Hij succes had willen nastreven, dan had Hij veel beter op goede voet kunnen komen met de Joodse geestelijke leiding van die dagen. Zij hadden de macht, ze voelde zich hoog verheven en hadden geen aandacht voor de zwakken.

Maar Jezus ging tegen de stroom in en ging herhaaldelijk naar de mensen toe, die aan de rand van de maatschappij leefden. In een gemeente van nu zou ook veel meer aandacht moeten zijn voor deze mensen, want Jezus had er aandacht voor. Bijvoorbeeld, Jezus vertelde ons dat prachtige verhaal van de verloren zoon, die alles verloren had en in lompen gehuld was (Lucas 15). Maar hij mocht toch thuis komen en werd zelfs omhelst door zijn vader. Feitelijk wilde Hij daar zeggen, ‘zo is God, een Vader die je niet afwijst en Hij ontfermt zich juist over verliezers’.
Of… Hij wachtte op het heetst van de dag, net zo lang tot de Samaritaanse vrouw langs kwam om water te putten (Joh. 4). Het maakte niet uit dat zij afgewezen werd door de mensen om haar heen, vanwege haar zondige leven. Jezus had haar ondanks alles lief. Ze was zeker geen winnaar, eerder een verliezer, ze was vijfmaal getrouwd geweest en nu leefde ze samen met de zesde. Ze was zeker niet populair, niemand volgde haar na, men ging eerder met een bocht om haar heen en wees haar met de vinger na. Maar Jezus wilde haar ontmoeten en nam de tijd om met haar te spreken. Wat een voorbeeld voor ons.

Groepsvorming in de gemeente.
Het klinkt wellicht vreemd, maar helaas vinden we afgewezen mensen ook in gemeenten en kerken. Feitelijk zou je het daar niet verwachten, omdat Jezus niemand buiten sluit en dus zouden christenen dat ook niet moeten doen. De werkelijkheid is echter dat je je ook in een groep gelovige mensen afgewezen kunt voelen. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat alle anderen contact met elkaar hebben en dat jij er buiten valt, je past er eigenlijk niet bij. Dat kan allerlei redenen hebben. Je bent wellicht nog vreemd, of je weet niet zo snel iets te zeggen waardoor anderen zich ongemakkelijk gaan voelen. Of je bent wellicht nog niet zo bekeerd of christelijk als de rest. Allemaal redenen waarom mensen ons gaan mijden.

Groepvorming in de gemeente komt op de meeste plaatsen voor. Bijvoorbeeld als we met elkaar na de kerkdienst koffie drinken. Dan zijn het meestal dezelfde mensen waar niemand bij staat. Men vormt dan groepjes met bekenden, familie of vrienden, want dat voelt veilig en helaas heeft men dan geen aandacht voor wie alleen staat. Terwijl Jezus het vrijwel zeker heel anders gedaan zou hebben. Als je vaak alleen staat, ga je er tegenop zien om bij het koffiedrinken na de dienst nog te blijven en mogelijk zelfs om naar de eredienst te gaan. Het probleem lost zich dus wel op, maar niet op de goede manier.

Er zijn nu eenmaal mensen die moeilijk aansluiting vinden en het kost sommige mensen heel veel moeite om een beetje bekend te worden bij de mensen en dus geaccepteerd. Men heeft dan vaak de neiging om zich maar terug te trekken. Je gaat anderen nu eenmaal niet vertellen dat je er zo graag bij wilt horen. Maar omdat de gemeente van de Heer feitelijk als een warm gezin moet zijn, waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen, zou dit niet mogen voor komen. Lees Efeze 2 :19 “Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgezin van God”.

Heb je last van gevoelens van afwijzing? Hier volgen een paar aanwijzingen.

1.Word geworteld in de liefde van de Jezus.
Zoek de Heer elke dag en ga het Woord van God lezen en bestuderen.
Efeze 3:17-19: ‘Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.’

Paulus bidt dat de gelovige mag leren zien hoe lief God hem heeft, hoe breed, hoe hoog, hoe ver en hoe diep deze liefde van God is. Dus lees over de liefde van God, vraag aan de Heer om aan jou zelf te openbaren hoe lief Hij jou heeft. En aanvaard die liefde van God in geloof als je het dan niet emotioneel kunt aanvaarden. Vat God in Zijn Woord, God heeft je lief. Hij heeft je zó lief dat Hij Zijn Zoon voor je gestuurd heeft en Die is voor jou gestorven.

2. Vraag God je te helpen, jezelf te openen!
Haal het deksel eraf! Maak de deur van je hart open en deel b.v. jezelf met iemand die je kunt vertrouwen. Doe dit als eerste met de God die je hemelse Vader wil zijn, maar daarnaast heb je ook iemand nodig die een luisterend oor voor je heeft en met je kan bidden. Ik denk aan een vriend, pastor, voorganger, iemand die de Heer Jezus liefheeft en vervuld is met de Heilige Geest. Verstop je dus niet langer maar kom met je probleem tevoorschijn, je hebt ook andere mensen daarbij nodig. We noemen dit: In het licht gaan wandelen. In 1 Johannes 1:7-9 staat o.a. ‘Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Je kunt innerlijk genezen worden, maar het is wel belangrijk dat je gewillig zult zijn. Het is moeilijk om dit te erkennen en te belijden en te zeggen: ‘Heer, verander mij!’ Daarom, als je erover hebt nagedacht, ga naar mannen en vrouwen in de Heer die je eerlijk behandelen en die je geestelijk kunnen begeleiden.

3. Verwerp de leugens van satan aanhoudend.
De duivel doet er alles aan om je de leugens te laten geloven. Het is bijvoorbeeld beslist een leugen dat je ‘niets zo kunnen en dat niemand met je om wil gaan’. Belijd aan God dat je dat fout heb gezien en weersta die leugens en als je weer in een situatie komt waarin je je afgewezen voelt, dan moet je dat zien als een aanval van de duivel en dan zeg je: ‘Ik weersta nu deze leugen en ik neem in geloof de waarheid van Gods Woord aan. Ik ben door de Heere aanvaard, God heeft mij lief.’ En zo verwerp je die duivelse emoties of gedachten. Daarom is ook de vervulling van de Heilige Geest zo belangrijk, omdat de Heilige Geest iemand die zwak is sterk kan maken. De Heer wil je ook op gebed de vervulling met de Heilige Geest geven waardoor je overwinning zult hebben over de aanvallen van satan.

Laten we bidden.
‘Heer Jezus, dank U, dat U al onze wonden wilt genezen. Dat U ons een geestelijke wedergeboorte wilt schenken en dat u ons ook psychisch wilt genezen als deel van onze heiligmaking. Heer, doop mij in de heilige Geest zodat ik de kracht zal hebben om de leugens van satan te weerstaan. Dank U, Heere, voor zulk een volkomen verlossing! Amen.

Misschien wilt u hierover napraten of u heeft advies nodig of u wilt gewoon even uw verhaal kwijt. Wel, dat kan discreet en anoniem, klik hier.

Geplaatst in afwijzing, Bevrijding, minderwaardigheids gevoelens | Tags: , | Een reactie plaatsen

Na teleurstellingen je gemeente verlaten, kan dat wel?

Alhoewel we er niet zo graag over schrijven, komen we het wel steeds meer tegen. Mensen komen met ons praten, omdat ze zich niet langer thuis voelen in hun gemeente of kerk. Men is op één of andere manier teleurgesteld geraakt en men heeft het gevoel niet meer thuis te zijn, in de gemeente of kerk waar men soms jaren mee verbonden was. In het ergste geval kiezen ze er voor, om dan maar helemaal niet meer naar een gemeente of kerk te gaan. Hun reden is meestal de teleurstelling in de mensen, ze zijn soms gekwetst geraakt door geestelijke mishandeling, veroordelingen, maar ook door ernstige conflicten die kennelijk niet in de liefde op te lossen waren. Zo’n beslissing kan ook dramatische gevolgen hebben, soms voelt het als een ketting die verbroken wordt. Men raakt vaak vriendschappen kwijt van jaren en dit grijpt diep in en doordat de sociale omgeving zich ook lange tijd alleen in die gemeente bevond, is eenzaamheid soms het gevolg.

Onze persoonlijk ervaringen.
In de loop van meer dan 40 jaar hebben mijn vrouw en ik heel wat ervaring opgedaan, heel veel mensen ontmoet, met ze samen gewerkt in gezegende tijden en in moeilijke tijden en natuurlijk hebben we ook teleurstellingen meegemaakt. We hebben ook geleerd dat het vaak weinig zin heeft om de dingen die achter ons liggen weer terug te halen, omdat het gevaar bestaat dat we opnieuw verwond raken. Veel beter is het om zo snel mogelijk je om te draaien en God om kracht te bidden om vooruit te gaan (Filip 3:14). Maar het geeft wel aan hoe diep het bij je kan zitten.

Maar dat neemt niet weg dat we de gemeenschap met andere gemeenteleden, broeders en zusters in Christus, niet graag zouden willen missen. En ondanks dat we soms teleurgesteld raakte in anderen, beseffen we toch dat we ook vaak met oprechte mensen te maken hadden.

Waarom ging het dan toch fout? Uiteindelijk moeten we het ook zo zien, dat God alles in ons leven gebruikt om aan ons karakter te werken. De pijnlijke ervaringen die we hebben meegemaakt, hebben ons geestelijk sterker gemaakt en zelfs dichter bij Jezus gebracht. Ook weten we dat er een strijd gaande is tussen licht en duisternis. Satan is een tegenstander die er alles aan doet om oprechte gelovigen geestelijk onderuit te halen en hij valt natuurlijk ook de gemeente aan. Wat we hebben meegemaakt is dus absoluut niet vreemd.

Teleurstellingen voorkomen?
Teleurstellingen kun je feitelijk niet voorkomen, vroeg of laat zal het weer gebeuren en natuurlijk, mensen zullen ook in ons teleurgesteld raken. Wel hebben we geleerd dat wij ook niet teveel moeten verwachten van de mensen om ons heen, omdat uiteindelijk niemand nog volmaakt is. Zelfs een dienaar van God die de boodschap van het evangelie door geeft aan de gemeente en dus een Goddelijke kanaal is voor de mensen, is niet volmaakter dan anderen (2 Kor.12:9). In het leven van iedere dag is hij een normaal persoon, met een persoonlijkheid en met sterke en zwakke punten. Helaas, zien mensen soms het beeld van een “super heilige” in een prediker en zijn ze er niet op voorbereid om ook zijn gebreken te zien. Zodoende zijn ze soms geschokt als het een keer gebeurd.

Maar natuurlijk hebben we allemaal nog fouten, wij zelf ook. Dit is tevens de reden dat als we zien dat iemand zondigt, we altijd ons oog gericht moeten houden op Jezus (ons volmaakte voorbeeld) en niet op die fouten van anderen (Hebr.12:2). We moeten vooral niet de fout maken wanneer we teleurgesteld zijn, om dan te gaan denken dat er helemaal geen oprechte mensen meer bestaan in de gemeente waar we komen. Die oprechte christenen zijn er zeker wel. Laten we ons voortdurend realiseren dat God al het negatieve wat we meemaken toch kan gebruiken en het zelfs in iets goeds kan veranderen. En… met mensen samen leven geeft niet alleen heel veel vreugde, maar het doet soms ook pijn, maar ook daar leren we van, we zullen er tenminste geestelijk sterker door worden.

Het is juist Gods doel dat de gemeente waar we toe behoren, een instrument is in Gods hand om ons te corrigeren en te vermanen. Weg van zo’n gemeenschap leven, dus geen enkele kerk of gemeente meer bezoeken, maakt dat we ons zelf geestelijk te kort doen. Het is hetzelfde als het scheiden van een vis uit het water, het bloed uit het lichaam, de wolken uit de hemel of Christus van Zijn gemeente.

Maar, moet je dan voor altijd blijven in je eigen gemeente?
Deze vragen is ons heel veel gesteld en het antwoord is in alle eerlijkheid ‘nee’, dat vinden we nergens in de Bijbel. Sommige predikers onderwijzen de mensen wel dat je altijd zou moeten blijven in de kerk of gemeente waarin je de Heer Jezus hebt leren kennen. Op zoek gaan naar een ander geestelijk thuis is in hun visie, altijd tegen de wil van God om welke reden dan ook. Als men nog verder wil gaan, wordt er soms door die zelfde mensen ook nog geleerd, dat jouw geestelijke bestemming gebonden is aan die ene specifieke gemeente en dat je dus onherroepelijk geplant bent in een bepaalde lokale gemeente.

Als je het zo wilt zien, dan is het dus heel ernstig, als je ervoor kiest ergens anders naartoe te gaan. Je zou dan immers Gods bestemming voor je leven opgeven. Het enige geldige argument is dan als je b.v. noodgedwongen verhuist naar een andere stad en de afstand niet meer redelijker wijs te overbruggen valt.

Manipulatie.
Maar feitelijk is dit niets anders dan een vorm van manipulatie, men wil mensen gewoon binden en gebruikt daarvoor soms oneigenlijke argumenten. De onderwijzing van: “blijf in de kerk waarin je bent gered” is volledig door de mens gemaakt en alleen ontworpen omstuurlui mensen in de kerk of gemeente vast te houden. De waarheid is echter dat je vrij bent om te gaan, mits… God het duidelijk in je hart heeft gelegd. God heeft immers alleen het recht ons te leiden, waarheen en wanneer we moeten gaan, of wellicht als we op een plaats moeten blijven. Geen gemeenteleider mag zich dat recht zelf toe-eigenen.

Kun je dan maar gewoon weggaan?
De tijd verandert heel snel en de verwachtingen die mensen van een christen gemeente hebben veranderen ook. Mensen vragen zich bijvoorbeeld in toenemende mate af: wat kan een gemeente mij bieden en veel minder wat kan ik de gemeente bieden. Een beetje is het wel te begrijpen, vooral als het gaat om een gezin met kinderen, is het uiteraard van groot belang dat de kinderen het naar hun zin hebben en geestelijk aangesproken worden.

Aan de andere kant moet het verruilen van je een kerk of gemeente niet iets zijn wat gelijk staat met b.v. het verwisselen van een jas. Er moeten goede motieven voor zijn en we moeten het ook eerst met God bespreken en met de eventuele gezinsleden en zeker niet te haastig te werk gaan. Dus een houding van ‘als ik het in mijn gemeente niet meer leuk vind, ga ik het gewoon ergens anders proberen’, is absoluut tegen de Bijbel.
Lees Hebr. 10: 25 “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen”.

Mede door internet is de verleiding veel groter geworden om zo nu en dan een kijkje te gaan nemen in een andere gemeente. Natuurlijk is dat bij jongemensen wel enigszins te begrijpen, je wilt andere jongeren ontmoeten en hoe kan je dat beter doen dan eens een dienst in een andere gemeente bij te wonen. Vooral als je min of meer geboren bent in je eigen kerk of gemeente, je hebt dus als jong iemand nog nooit iets anders gezien. Feitelijk heb je dan nog niet de kans gehad om tot een bewuste eigen keuze te komen, maar ben je door je ouders meegenomen. Ook daar is niets mis mee, maar ergens anders eens te willen kijken uit nieuwsgierig, is beslist ook geen zonde.

Maar zodra men zich door God ergens geplaatst (of geplant, lees Psalm 92:13-16) weet en vooral als men actief mee werkt, mag normaal van een christen verwacht worden dat men ook trouw is. Wees in principe altijd trouw aan de gemeente, waar je weet door God geplaatst te zijn en dat is lang niet altijd ook de gemeente waar we geestelijk geboren zijn. Een gemeente is een geestelijk bouwwerk en heeft stevige pilaren nodig. wees zo’n pilaar (Openb.3:12).

Er zijn een aantal gegronde redenen om in ieder geval bezorgd te zijn over de kerk of gemeente die je bezoekt. Dat betekent niet dat we de gemeente daarom altijd direct zouden moeten verlaten. Daarvoor zouden we in de eerste plaats bij de Heer te raden moeten gaan. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang of we zelf nog instaat zijn om dingen te veranderen en of in ieder geval het gesprek nog mogelijk is. Besef ook dat er geen volmaakte gemeenten zijn en hetgeen waarvoor we bij de ene weglopen, komen we in een andere vorm bij de ander mogelijk weer tegen.

Hier volgen een aantal redenen tot bezorgdheid:

1. Geestelijke voeding.
Wanneer u in een gemeente zit waar u over een lange periode, onvoldoende geestelijk voedsel ontvangt, moet u zich zorgen maken. Natuurlijk, we komen niet alleen naar de gemeente om te ontvangen, maar ook om zelf iets bij te dragen, we moeten dus niet alleen willen consumeren. Aan de andere kant moeten we natuurlijk wel de gelegenheid hebben om geestelijk te groeien in de gemeente waar we zijn, zodat we ook instaat zijn om anderen te voeden. Oudsten en voorgangers moeten beslist de bekwaamheid hebben ontvangen van de Heer, om de gemeente dat geestelijk voedsel te geven wat ze nodig hebben (lees Mat.24:45). Daarbij is het van belang dat hun bediening wordt aangevuld met andere bedieningen, doordat ze andere predikers uitnodigen om de gemeente te onderwijzen. Alleen op die manier zal de gemeente voldoende gevarieerd geestelijk voedsel ontvangen, om gezond te kunnen groeien.

2. Verbondenheid als gezin van God.
Wanneer uw gemeente een bedrijf geworden is in plaats van een gezin. Wanneer de intieme geestelijke verbondenheid die hoort in een gezin van God, totaal ontbreekt, dan moeten we ons afvragen of we daar moeten blijven. Natuurlijk, wanneer Gods Geest werkt in de gemeente en levens worden veranderd, zullen er steeds meer mensen aan de gemeente worden toegevoegd en ja, dan groeit de gemeente in aantal. Dit mag echter niet ten koste te gaan van de onderlinge band, we moeten er aan blijven werken elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld door midden van huiskringen, ontmoetingsbijeenkomsten in kleine groepen, samen bidden, samen dingen ondernemen etc., dan zal de gezinsband blijven. Maar daar zullen de leden van de gemeente wel voor open moeten staan en het zal ook vooral vanuit de leiding gestimuleerd moeten worden.

3. Het onderwijs is niet Bijbels.
Wanneer hetgeen wordt gepredikt niet Bijbels te onderbouwen is, dan bevinden we ons op een verkeerde plek. Natuurlijk moeten we onze kerk of gemeente niet direct te verlaten, bij ieder klein ding waar we anders overdenken dan voorganger of de oudsten. Kleine verschillen zijn nu eenmaal altijd mogelijk en het is niet reëel als we alleen daar willen zijn, waar iedereen dezelfde mening heeft. Zolang de voorganger geen regelrechte onwaarheden verkondigt, kunt we het ons dus gerust veroorloven om het oneens te zijn over wat details. Maar het wordt natuurlijk duidelijk anders als we regelmatig dingen horen die b.v. de basis van ons geloof in Jezus en dus ons geloof in het onfeilbaar Woord van God, aantasten. In zo’n gemeente kun je niet blijven.

4. Een in zichzelf gekeerd gemeente.
Wanneer uw kerk of gemeente geen oog meer heeft voor de wereld om hen heen en alleen maar met zichzelf bezig is, dan mist ze de belangrijkste reden van haar bestaan. De gemeente van de Heer is er niet in de eerste plaats om te voorzien in eigen behoeften. Het draait in de gemeente dus niet allemaal om ons, in tegendeel, we zijn er in de eerste plaats om een licht te zijn voor onze omgeving. De Heere Jezus staat als eerste centraal, het is Zijn gemeente, Hij kwam om voor Zijn gemeente te sterven, haar te verlossen en op te bouwen en op een dag zal Hij terugkomen. Maar dezelfde Jezus geeft ons de opdracht om de verlorenen te zoeken. De gemeente is er dus in de eerste plaats niet voor eigen behoeften, maar om de grote opdracht van de Heer uit te voeren.

5. Conflicten die niet worden opgelost.
Wanneer conflicten onoplosbaar lijken, omdat vergeving en verzoening uitblijft, dan is dit een blokkade voor het werk van de heilige Geest in de gemeente. Natuurlijk, in een gemeenschap met zoveel verschillende mensen zijn ook conflicten. De gemeente is één grote familie met diverse karakters en ook… natuurlijk met buitenbeentjes. Maar ondanks die verschillen vormt het een sterk gezin waar we elkaar liefhebben en elkaar verdragen, zelfs als het moeilijk is (Rom.15:1). Dat alles is mogelijk door de kracht van het evangelie.

De kracht van het Evangelie, moet dus altijd leiden tot verzoening en vergeving. Maar soms lijken conflicten toch onoplosbaar te zijn, doordat mensen halsstarrig vasthouden aan hun eigen visie en standpunt. Men is dan niet bereid om gehoor te geven aan de oproep van het evangelie om de minste te zijn en desnoods geen gelijk te hebben. Vooral als de leiding van de gemeente daarin niet voorgaat, is de gemeente op een gevaarlijke weg. Gods Geest kan in zo’n gemeenschap zeker niet werken en we zijn zelfs een prooi van de demonen (Mat.18:34).

6. Geen vrijheid door vaste gewoonten en tradities.
Men kan zo angstig zijn voor wanorde dat men vast komt te zitten in tradities en vormen die alleen maar overleveringen van mensen zijn. Er zijn kerken en gemeenten waar tradities en rituelen zo sterk aanwezig zijn, dat er geen ruimte meer is voor het vernieuwd werk van Gods geest. God zoekt echter aanbidders in Geest en in Waarheid (Joh.4). Maar waar een vaste liturgie is, wordt vrijheid in samenkomst moeilijk.

Zowel menselijke als demonische controle staat aanbidding in Geest en in Waarheid in de weg. Men is dan angstig voor het spreken in tongen, de gave van profetie (lees 1 Kor.14), want men probeert alles zoveel mogelijk onder controle te houden en dit gaat buiten hen om. De doelstelling van de geest van controle is namelijk om het werk van de heilige Geest tegen te houden en te voorkomen dat in gelovigen geestelijke gaven gaan ontwikkelen en dat men vrucht gaat dragen. Dus een controle-geest zal ruimte en vrijheid in een gemeente of waar dan ook willen tegenwerken. De vrije werking van Gods Geest moet dan afgeremd worden. Meestal zullen christenen die vervuld zijn met de heilige Geest, verlangen naar vrijheid en het is de vraag hoe lang men het in zo’n gemeente uithoudt.

7. Manipulatie in de gemeente.
Wat is manipulatie? Het is het misbruiken van macht en het komt helaas ook in evangelische kringen voor. Onder manipulatie wordt verstaan “alles wat mensen dwingt tegen hun eigen gedachten en overtuigingen in te gaan”. Het is altijd het misbruiken van macht en autoriteit. Macht die gebruikt wordt door iemand, om iemand anders te controleren, te manipuleren en/of te dwingen. Dit kan bewust, maar het kan ook onbewust, zowel van de kant van de dader(s) als van het slachtoffer. Hoe het ook zij, het resultaat bij elk slachtoffer is schade die behoorlijk diep kan ingrijpen.

Geestelijk leiders die manipuleren zijn gefixeerd op hun eigen gezag, vaak met een beroep op hun ‘roeping’. Andere meningen worden direct tot zwijgen gebracht. Dit heeft weer alles te maken met angst. Leiders die door God geroepen zijn behoeven niet bang te zijn voor gezonde kritiek. Het zal hun alleen maar een betere leider maken, iemand die ruimte laat voor anderen om ook mee te denken en te bidden. In een gemeente waar gemanipuleerd wordt, kan men beter niet blijven, want de gevolgen kunnen ernstig zijn. Soms raken mensen innerlijk beschadigd, bijvoorbeeld doordat men nog jaren met schuld gevoelens rond loopt, die feitelijk niet terecht zijn.

Dit is niet van God en komt feitelijk uit het rijk van satan. Satan bindt mensen, Jezus maakt ons vrij. Lees Galaten 5:1 zegt ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten’.

Misschien wilt u erover napraten, of wilt u gewoon iets met ons delen, dat kan:
KLIK HIER. We gaan er discreet mee om en u krijgt altijd antwoord.

Geplaatst in gemeente, manipulatie | Tags: , | 1 reactie

D66 standpunt, experimenteren met embryo’s. Kan dat wel?

Embryo’s voor medisch onderzoek.(2017) De kabinetsformatie is in volle gang. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie werken samen aan de vorming van een nieuw kabinet. Men onderzoekt momenteel met name de mogelijkheid om met D66 en Christen Unie (CU) samen, een regering te vormen. Dat betekent dat over veel medische ethische verschilpunten gesproken zal moeten worden. In het bijzonder ook over het D66 standpunt, over het gebruik van embryo’s voor medische onderzoek.

Momenteel wordt er op beperkte schaal al gewerkt met embryo’s, die buiten de baarmoeder zijn ontstaan. Bijvoorbeeld mensen die te maken krijgen met onvruchtbaarheid, kan men tegenwoordig toch perspectief bieden op het krijgen van kinderen. Daarvoor is tegenwoordig de z.g. IVF behandeling mogelijk, waarbij de bevruchting in het laboratorium buiten de baarmoeder plaats. De embryo wordt daarna in de baarmoeder van de moeder geplaatst. Men kiest er echter voor, om dan een aantal embryo’s te kweken, zodat de kans op succes het grootst is. In alle gevallen heeft men dus embryo’s over, de zogenaamde restembryo’s. Met name zou men die wel willen gaan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Dat komt omdat kennis en technieken zich steeds verder ontwikkelen. Zo is het inmiddels mogelijk om het DNA van net bevruchte eicellen chirurgisch precies te ‘herschrijven’. Hoewel de eerste ‘herschreven’ baby nog moet worden geboren, is dat op termijn wel mogelijk, waardoor de mens zelf menselijk leven kan gaan scheppen. Voorstanders van deze techniek wijzen op de mogelijkheden voor paren die een erfelijke aandoening in de familie hebben, maar die toch een biologisch eigen kind willen. Zulke paren zijn nu aangewezen op ‘embryoselectie’, het uitkiezen van een gezond exemplaar uit meerdere bevruchte embryo’s. Met de nieuwe techniek kan men gewoon een embryo, naar eigen wens laten modificeren.

Voor christenen is het echter duidelijk dat een mens gewoon niet het recht heeft, om op deze manier aan het levensbeginsel te gaan sleutelen. De voortplanting van mensen hoort Bijbels gezien ook thuis in de moederschoot en niet in een reageerbuis. God heeft dat zo gemaakt, lees o.a. Jesaja 44:24 “Zo zegt de Heer, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af… “. of Psalm 139: 7 “Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven“.

Een kind op maat bestellen.
Sleutelen aan erfelijk materiaal (of Kloneren) om een kind-op-maat te krijgen, dat bepaalde erfelijke eigenschappen wel of niet heeft, is zeer bedenkelijk omdat men daarmee het kind tot product maakt dat men naar eigen hand wilt zetten.

In 2013 kwam D66 met het wetsvoorstel in de tweede kamer. Vanaf 2016 is het sleutelen aan het DNA van zo’n menselijk embryo, reeds op beperkte schaal toegestaan. Voorlopig gaat het alleen nog om fundamenteel onderzoek en het is nadrukkelijk nog niet de bedoeling dat uit deze bewerkte embryo’s ook echt kinderen geboren worden. De embryo’s moeten ook binnen veertien dagen vernietigd worden. Nog wel, maar niemand kan in de toekomst kijken.

Genetische manipulatie van menselijke cellen, door experimenten op menselijke embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek, is nu nog bij veel mensen een groot taboe, maar het ziet er nu echt naar uit dat dit binnenkort gaat veranderen. Althans als politieke partijen, zoals D66 hun zin gaan krijgen.

Is een embryo wel menselijk leven?
Op het moment dat experimenteren met embryo’s weer in de aandacht komt, wordt de vraag natuurlijk weer actueel of menselijke waardigheid ook aan het embryo toekomt. En, als een menselijke embryo, ook al is het slechts een pril menselijk begin, dezelfde waardigheid heeft als een klein mensje, dan kun je het vervolgens niet louter als materiaal gebruiken of zo nodig gewoon maar vernietigen en weggooien.

Sommige mensen zullen zeggen, ja maar het gaat hier niet om een mens, het zijn immers uiterst kleine balletjes cellen. Maar… doet de grootte dan iets ter zake? Belangrijker is welke waarde God aan dat kleine menselijk beginsel geeft en of we kunnen spreken van een schepsel van God.

Wat zegt de Bijbel?
De Bijbel heeft het natuurlijk niet specifiek over het kweken van embryo’s of iets dergelijks, uiteraard waren dit begrippen welke in die dagen in het geheel niet aan de orde waren. Toch vinden we in de Bijbel, teksten die ons laten zien hoe God over embryo’s denkt en ja daar kunnen we wel wat mee.

In de eerste plaats is het samenkomen van een eicel en een zaadcel, dus de conceptie, in beginsel bedoeld om een nieuw mens voort te brengen, God heeft dat absoluut zo bedoeld. Vanaf dat moment ontstaat een nieuw mensje met unieke kenmerken en eigenschappen. Nooit eerder was er en nooit eerder zal er een mens zijn die met dit mensje identiek is. Daarom is elk menselijk leven absoluut uniek en de moeite waard.

Dat nieuwe leven is in z’n prilste stadium een embryo, maar ook daarin zitten in principe al alle mogelijkheden om zich door te ontwikkelen tot een foetus en later tot een volwaardig mens. In Genesis 2 staat dat God zegt, dat man en vrouw in het huwelijk, tot één vlees zullen worden. Dit wordt het meest zichtbaar in het ontstaan van een nieuw mens, man en vrouw worden a.h.w. letterlijk één in dat nieuwe leven. Als we het zo bezien, dan is het Bijbels gezien ook al moeilijk uit te leggen, als voor de bevruchting eicellen, zaadcellen van donoren worden gebruiken. In dat geval is er in ieder geval geen sprake meer van een eenwording tussen man en vrouw, zoals God het bedoeld heeft.

Geen veroordeling.
Hierbij willen we uitdrukkelijk benadrukken, dat we veel begrip hebben voor onvruchtbare echtparen die in hun grote verlangen naar kinderen toch kiezen voor de zogenaamde IVF behandeling. We willen deze mensen zeker niet veroordelen. Dat neemt echter niet weg dat we er wel bezorgd over zijn, want de medische mogelijkheden zijn enorm, terwijl christenen zich toch steeds moeten afvragen wat Gods wil is voor hun leven.

Natuurlijk, zolang als er geen sprake is van een eicel of zaadcel donor, is het kind nog steeds uit beide ouders, zij het dan op kunstmatige manier verwekt. Maar dat ligt toch duidelijk anders als er wel sprake is van een donor. Daaraan zou een gelovig kind van God niet aan mee moeten werken.

Het menselijk begin is belangrijk voor God.
We weten uit de Bijbel, dat God aandacht heeft voor het leven vanaf het allereerste begin en dus ook voor een embryo. God zag ook ons ongevormd beginsel in de moederschoot en dit is niet anders dan de embryo. Lees daarvoor Psalm 139:16

“Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.”

Mensen hebben allerlei opvattingen over de vraag, in welk stadia van de menselijke ontwikkeling, er sprake zou zijn van een mens. Want immers, vanaf dat moment heeft een mens er recht op beschermd te worden. Maar Bijbels gesproken is daar al sprake van, op het moment dat een embryo zich innestelt in de baarmoeder, dus bij 2 weken van de zwangerschap.

Een kindje in de buik van de moeder is vanaf de embryo een mens. Een mens die naar het beeld van God gemaakt is. Een mens die van ons alle zorg, liefde en bescherming mag verwachten. Het is zo belangrijk om het kleine vruchtbeginsel dat in moeders buik groeit, niet te zien als iets zonder waarde, waarover wij dus naar onze eigen mening en gedachte maar over kunnen beslissen, maar het echt te zien als een levend mensje. Hoe klein dit mensje ook is, het bestaat al uit duizenden cellen, die straks de baby en de placenta gaan vormen.

Een embryo is dus een mensje in zijn vroegste stadium en daarom is het absoluut verwerpelijk, dat men nu zover is dat men zelf embryo’s wil gaan kweken om er experimenten mee uit te voeren. Een mensenleven hoe pril ook, is geen ‘materiaal’ wat je maar aan kan maken om ermee te knutselen, hoe goed de intenties van de medische wetenschap ook kan zijn.

Embryo’s voor organen.
In de wetenschap wil men embryo’s ook gebruiken voor het maken van vervangende organen voor mensen die transplantaties nodig hebben en die geen geschikte donor kunnen vinden. De gedacht is dat de kans dat het lichaam het orgaan afstoot veel kleiner wordt, als zijn eigen DNA wordt gebruikt om daarmee een duplicaat van een orgaan te maken.

Wetenschappers speculeren daarom al jaren over het kweken van b.v. een menselijk hart, lever, nieren of alvleesklier in een ‘embryozak’ die in een kunstmatige baarmoeder leeft. Het klinkt nog allemaal als Indianen verhalen, maar de techniek is al in een ver gevorderd stadium. Naarmate de tijd voortschrijdt komt niet zozeer de vraag meer aan de orde of het mogelijk is, maar veel meer of we het wel willen. Voor een christen geldt echter alleen, wat God er van zegt. En, zelfs een mogelijk medische succes met deze behandelmethode, mag niet bepalend zijn voor de mening van een christen, die God boven alles wil gehoorzamen.

Voor het maken van organen moet men verschillende embryo’s kunnen gebruiken, om het vereiste DNA te verkrijgen. Menselijke embryo’s zouden daarbij als afval worden weggegooid. Velen zien dit echter niet als een probleem en men zegt dat ook, bij natuurlijke bevruchtingen bij de mens, een groot deel van de ontstane embryo’s verloren gaan en eindigen door de menstruatie. Dit wordt vaak als argument gebruikt, omdat het dan ook niet zo erg zou zijn als het overschot aan embryo’s wordt vernietigd. Maar alle bevruchtingen die op natuurlijke wijze tot stand komen en ook op natuurlijk wijze worden afgebroken, vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Dat ligt duidelijk anders, als we als mens zelf ingrijpen in het ontstaan van een mens en dus zo embryo’s laten ontstaan buiten het moeder lichaam. Dan gaan we dus zelf bewust embryo’s vernietigen en je kunt je afvragen of we daar het recht toe hebben.

Ook is het in feite ethisch onjuist om de natuur tot norm voor ons handelen te stellen. Om een voorbeeld te geven, als tijdens een aardbeving 80 procent van een bepaalde groep mensen omkomt, is dat nog geen rechtvaardiging voor de oorlogen die gevoerd worden en waar de mens in feite hetzelfde doet.

Bij IVF is het zelfs de gangbare praktijk, dat er meerdere eicellen worden bevrucht en dat de meest geschikte embryo worden teruggeplaatst. De rest wordt vernietigd of ingevroren met toestemming van de ouders, om later alsnog te gebruiken of toch te vernietigen. En zoals gezegd, tegenwoordig wil men o.a. dit materiaal gaan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Waar begint het leven?
De Bijbel leert echter dat het leven begint bij de vorming van een embryo en daarom kunnen embryo’s niet zo maar wetenschappelijk knutselmateriaal worden genoemd of later vernietigd worden als afval.

Psalm 139:13-16 zegt: “U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.”

David zegt hier dat God hem persoonlijk kende voordat hij geboren werd, wat betekent dat hij vanaf zijn eerste begin een mens was, met een door God voorbestemde toekomst. In Jesaja 49:1-5 lezen ook hoe God Jesaja tot zijn bediening als profeet riep, toen hij nog in de moederschoot was. Ook werd Johannes de Doper vervuld met de Heilige Geest toen hij nog in de moederschoot was, lees Lucas 1:15.

Wat God steeds opnieuw weeft in de schoot van een moeder, is iedere keer weer een wonderlijk kunstwerk van de Heer. Hij is de ontwerper van elk kind, die steeds weer met een enorm scheppingswerk bezig is. Als we dit bedenken, dan beseffen we dat we als mens feitelijk geen recht hebben om in te grijpen in dat proces. In dit licht valt het vernietigen van menselijke embryo’s, niet samen met de Bijbelse visie op menselijk leven.

We bidden dat de christelijke politieke partijen en met name het CU, niet zullen toegeven, maar vast zullen houden aan het Woord van God.

Misschien wilt u hierover doorpraten, dat kan: KLIK HIER 

Geplaatst in Abortus, Actueel, embryo | Tags: , | 2 reacties

Zeven vragen over het huwelijk, die ons vaak gesteld worden.

Bijbels advies voor uw huwelijk.
Er is een schrikbarende nood op het vlak van huwelijk en seksualiteit. Iedereen die een beetje ervaring in het pastoraat heeft, weet van het ontstellend aantal problemen, die vooral jonge mensen hebben op dit vlak.

Maar ook mensen die al langer gehuwd zijn, komen vaak met vragen bij ons. Bijvoorbeeld over wat de Bijbel precies zegt over echtscheiding en hertrouwen, kan dat zo maar, vindt God het wel goed.

Als we binnen de kerk of gemeente geen duidelijke Bijbelse antwoorden voor hen hebben, dan zullen sommigen de antwoorden op het internet of in de wereld om ons heen gaan zoeken. De gevolgen zijn vaak dat men verkeerde beslissingen neemt en daardoor Gods zegen mist op het huwelijk of relatie. Helaas laten veel kerken en evangelische gemeenten na, om regelmatig onderwijs te geven uit de Bijbel over het huwelijk en seksualiteit, en hoe we om moeten gaan met problemen die op dat vlak op onze weg kunnen komen.

Het is opmerkelijk, dat voor heel veel dingen in het leven, mensen cursussen volgen, maar als het gaat om het huwelijk, dan doet lang niet iedereen dat. Soms neemt men maar automatisch aan, dat iedereen in staat is om het huwelijk tot een succes te maken. Toch hebben we juist daarbij de lessen uit de Bijbel nodig en ook de adviezen van anderen die vervuld zijn met de heilige Geest en jarenlange ervaring hebben op het vlak van het huwelijk. En ja natuurlijk, ook christenen lopen soms tegen problemen op waar men moeilijk uit kan komen zonder hulp. Vandaar ook de vele echtscheidingen onder christenen in de huidige tijd.

Via onze website www.christelijk-huwelijk.nl, krijgen we elke dag behoorlijk wat reacties van mensen, die met problemen in hun relatie zitten. Door onze jarenlange ervaring in het huwelijkspastoraat, kunnen we veel mensen gelukkig een bruikbaar advies geven. Iedereen die dat wil kan daar gebruik van maken, we proberen altijd binnen twee dagen te antwoorden.

Er zijn zeven vragen die ons het meest gesteld worden.

1. Mag je als christen ongehuwd samenwonen?
Antwoord: Eén van de argumenten om te gaan samenwonen is, dat men eerst zekerheid wil hebben, alvorens men zich aan iemand wil binden. Dus men wil feitelijk eerst een soort proefhuwelijk. Heel vaak horen we de opmerking: “maar hoe moet dat dan, als we niets meer voor elkaar voelen, moeten we dan toch bij elkaar blijven en mogelijk elkaars leven tot een hel maken? Dan kun je het toch beter eerst eens gaan proberen d.m.v. een proef huwelijk”.

Maar… natuurlijk zou iedereen die een huwelijk aangaat, zich eerst terdege moeten afvragen of de persoon waarmee men voornemens is om te trouwen, wel de ware is. Dat doen we door niet te snel tot een huwelijk te besluiten en eerst een ruime tijd te nemen om elkaar goed te leren kennen. Daarbij is het vooral van belang om God te bidden om wijsheid en inzicht, we hebben een God die tot ons wil spreken. Pas als we de zekerheid van God in ons hart hebben gekregen, is de tijd gekomen om aan een huwelijk te gaan denken.

Kinderen van God, die God gehoorzamen, gaan in ieder geval niet alvast samenwonen, als een soort proefhuwelijk. Dit is tegenwoordig normaal in de wereld, maar daar moeten christenen niet aan mee doen. Efez.4:20 zegt “Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen …” . Het huwelijk zal namelijk Bijbels gezien altijd eerst door de wet van het land bekrachtigt dienen te worden, want God erkent de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat (Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2).

Het huwelijk moet voor ons het eindpunt zijn van onze ontdekkingstocht naar de ware levenspartner en zeker niet het beginpunt. Daarna gaan we een heel ander proces is, namelijk het aan elkaar geslepen worden tot een hechte eenheid. Dat kan alleen maar succesvol zijn als we zekerheid al hebben dat hij of zij de ware is.

Hoe kan men, als kind van God de juiste partner vinden, in de massa mensen die om ons heen leven? Het antwoord van de Bijbel is duidelijk (Spreuken.3:5,6 ) ‘Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.’

Mensen kunnen zonder de hulp van de Heer heel gemakkelijk verkeerde keuzes maken. Teveel mensen hebben zelf geprobeerd om de juiste levenspartner te vinden en zijn teleurgesteld uitgekomen. Helaas ook onder christenen eindigen steeds meer huwelijken in een scheiding. Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar goede raad. Men gaat bijvoorbeeld ‘stappen’ om de ware te vinden, dus dan desnoods maar het uitgaansleven in. Maar kinderen Gods die echt op God vertrouwen, behoeven niet te gaan ‘stappen’ om de ware te vinden. Je beledigt God ermee en geeft Hem niet de ruimte, tijd en vertrouwen die Hij van je vraagt. Daarnaast veroorzaakt het vaak frustraties en teleurstellingen. Wacht liever op God, vertrouw Hem voor de juiste partner. Mensen die het echt van Hem verwachten komen nooit bedrogen uit.

2. Seks voor het huwelijk, kan dat wel? Wat zegt de Bijbel?
Antwoord: In de Bijbel lezen we eerst in het Oude Testament, dat God had verboden dat een man en vrouw “buiten het huwelijk” seksuele gemeenschap met elkaar hadden. Werd dit toch gedaan, dan ‘moest’ het stel trouwen, lees Ex.22:16, om de schande weg te nemen. Vooral voor de vrouw was het een schande om niet maagd meer te zijn, de gevolgen konden dramatisch zijn voor zo’n vrouw.

Maar ook uit het Nieuwe Testament verstaan we (o.a. uit 1 Kor.7:9), dat seks absoluut hoort binnen de grenzen van het huwelijk. Letterlijk staat er “als je je niet kunt onthouden van seks, trouw dan want dat is beter dan je te branden” en met branden wordt zondigen bedoeld, in de zin van seks buiten het huwelijk.

Uit deze en anderen verzen blijkt, dat God een totale onthouding van seks voor het huwelijk wil. Tegelijk wordt hiermee ook duidelijk, dat ongehuwd samenwonen tegen Gods wil is. Dit is voor veel mensen erg moeilijk te snappen, maar aan de andere kant is het vanuit Gods standpunt juist heel goed te begrijpen. Het valt nu eenmaal niet te ontkennen dat verkeringen en verlovingen weer stuk kunnen gaan. Over het algemeen gebeurt dat gemakkelijker dan een huwelijk, de consequenties zijn in geval van een huwelijk nu eenmaal veel groter.

Voor het huwelijk (in de verkeringstijd), moet men er dus voor zorgen om zo met elkaar om te omgaan, dat als de relatie toch uitgaat, men op een reine manier weer een andere relatie aan kan gaan. En dat wordt moeilijker als we al seksuele omgang hebben gehad. Het gevolg is dat sommigen al met verschillenden het bed hebben gedeeld, voordat ze de ware tegen komen en dit is absoluut tegen de wil van God. Bewaar dat intieme dus voor één persoon en deel het niet met anderen, want daarmee verliest het zijn speciale glans.

3. Als je samen seks hebt gehad, ben je dan voor God gehuwd?
Antwoord: Sommige denken dat geslachtsgemeenschap hebben voor het huwelijk, door God op dezelfde manier gezien wordt als gehuwd zijn. Maar dit is geen Bijbelse visie. God beschouwt een stel alleen als getrouwd wanneer ze wettelijk getrouwd zijn. Het huwelijk zal altijd door de wet van het land bekrachtigd dienen te worden. God erkent de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat. (Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2)
“Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft…” “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld”.

Zie ook Mal.2:14 waar God spreekt over Israël als Zijn ‘wettige’ vrouw. “En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.”

Jezus zegt ook tot de Samaritaanse vrouw in Joh.4:16-18 “Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd”.

De enige terechte conclusie die we hieruit kunnen trekken is, dat ze 5 maal getrouwd geweest is en dat ze nu ongehuwd samen leefde met de 6de man en daarop zegt Jezus “deze is uw man niet”.

Tenslotte, wachten is soms moeilijk omdat we in een tijd leven waarop veel mensen dat niet meer geleerd hebben, men wil vaak te snel alles al hebben. Maar als het gaat om seksualiteit, dan kunnen we gerust zeggen dat wachten juist heel goed is. Het is namelijk een toets of je werkelijk van elkaar houdt, ook al krijg je niet direct je zin. Echte liefde bewijst zich het meest als je het wel eens moeilijk hebt, maar er toch voor gaat. Er is ook niets mooier dan rein in het huwelijk te treden, allebei nog maagd en de seksualiteit helemaal samen ontdekken. Daar geniet je samen nog het meest van en zo heeft God het beslist bedoeld.

4. Mag je scheiden als je bijvoorbeeld mishandeld wordt?
Antwoord: Voorop staat dat God de echtscheiding haat, in Mal.2:16 zegt God “..Want ik haat de echtscheiding zegt de Here…” (lees in dit verband ook Ex.20:14). Bij de huwelijkssluiting wordt al direct gezegd: “wat God heeft samengevoegd scheidde de mens niet” (Mat.19:6). Mocht er desondanks toch een scheiding hebben plaats gevonden, dan zal de weg van God in de eerste plaats op verzoening en herstel gericht zijn. Dit is een heel belangrijk uitgangspunt. (Lees 1 Kor.7:10,11) ‘Doch hun die getrouwd zijn beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten, is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen..’ Andersom geldt dit uiteraard ook, alleen kwam dat in Paulus dagen niet voor, vrouwen werden gewoon weggestuurd door de man of ze vluchten om één of andere reden bij hun man weg.

Wanneer het twee kinderen van God zijn, is het feitelijk (Bijbels gezien) ondenkbaar dat men uiteengaat door hoog oplopende meningsverschillen. Zodra zij iets tegen elkaar hebben dienen zij zelfs niet te wachten totdat de zon ondergaat over hun toorn (Ef.4:26). Hoe moeilijk het ook is, toch zal een kind van God moeten vergeven (Mat.18:21, 22). Laat ons niet vergeten dat vergeven niet hoeft te betekenen dat we het samen eens zijn of dat we de fouten van de ander goedkeuren. Het betekent echter wel dat we geen bitterheid of ergernis meer in ons hart willen houden, we rekenen m.a.w. de ander de fouten niet toe, we laten het los in Gods hand (Lucas 6:37).

Maar, we moeten ook eerlijk zijn. Soms kunnen de ruzies zo hoog oplopen dat een scheiding toch de enige oplossing is, bijvoorbeeld als er sprake is van regelmatige mishandelingen. Men kan nu eenmaal niet samen blijven leven met zo iemand. Maar, juist in zo´n geval gebied 1Kor.7:11,12 ons om ongehuwd te blijven en voor de ander te blijven bidden. Pas als herstel van het huwelijk echt niet meer mogelijk is, is men vrij om opnieuw te huwen.

5. Mag je scheiden als er sprake is van overspel?
Antwoord: Overspel is één van de ergste vormen van onrecht die er bestaat. In het huwelijk geef je vertrouwen aan de ander op een exclusieve manier. Je geeft a.h.w. ‘jezelf’ weg aan de ander, zoals je dat aan niemand anders doet. Als je getrouwd bent is je man of vrouw (op God na), de belangrijkste persoon in je leven geworden. Voor wie je alles wil doen en van wie je ook het meest liefde en geborgenheid verwacht. Als die persoon waar je zoveel vertrouwen aan hebt gegeven je bedriegt met een ander, is de pijn bijna niet te beschrijven. Iemand heeft eens gezegd dat het moeilijker is om je man of vrouw te verliezen op deze manier, dan aan de dood. Omdat het laatste je overkomt en niemand kan daar wat aan doen, terwijl het eerste je door iemand wordt aangedaan.

Jezus heeft gezegd in Mat.19:9 “..doch wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt pleegt echtbreuk..”. Uit deze tekst verstaan we dat hoererij de reden is waarop de Bijbel ons wel toestaat om te scheiden. Het gaat hier in het grondwoord echter niet om één daad van overspel, maar om het volharden in deze zonde. In dat geval is het niet mogelijk om bij de partner te blijven (1Kor.5:9-11).

Wanneer dus overspel blijft plaatsvinden, is het kwaad dat binnen het huwelijk plaatsvindt erger dan het kwaad van de echtscheiding. De onschuldige partij is dan vrij om te scheiden en eventueel later te hertrouwen, omdat het huwelijk dood is voor God en verzoening niet meer mogelijk is.

6. Mag een christen altijd hertrouwen na een echtscheiding?
Antwoord: Niet altijd lees 1 Kor.7:10,11. Opnieuw trouwen is echter geen echtbreuk (dus Bijbels gezien toegestaan), als het eerste huwelijk vanwege hoererij ontbonden is (Mat.19:9). In dit geval is verzoening en herstel vaak niet meer mogelijk. Dus alleen wanneer de schuldige partner (na waarschuwingen) volhardt in de weg van overspel. Je kunt nu eenmaal niet samen blijven leven met een hoereerder (lees 1 Kor.5:11). Het huwelijk is in dat geval als dood voor God en men is dan vrij om opnieuw te huwen.

Natuurlijk is dat ook het geval als één van beide partners tegen het gebod van God in, toch een nieuwe relatie aan gaat Mat.19:9 “..doch wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt pleegt echtbreuk..”. In dat geval is het eerste huwelijk helaas niet meer te redden en als dood voor God.

Wanneer één de partners ongelovig is (of als zodanig leeft) en niet op normale wijze met de gelovige partner verder wil leven ( 1 Cor. 7 vers 10 tot 16). In dat geval staat de Bijbel ons ook toe om te scheiden en om eventueel opnieuw te huwen. Herstel van het huwelijk is in dat geval zelfs niet meer raadzaam, want het gaat hier om een ongelovige partner.

Luister naar wat de Bijbel zegt in 2 Kor.6:14: ‘Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?’ Een dergelijke relatie zal vaak leiden toch teleurstellingen en verdriet en daarom dat God ons ervoor waarschuwt, want Hij houdt van ons en wil ons voor verdriet bewaren.

7. Moet je dan altijd bij elkaar blijven, ook als het gevoel weg is?
Antwoord: Heel veel echtscheiding (ook onder christenen) vinden plaats met de volgende argumenten: – “het voelt gewoon goed om weg te gaan” – “we missen de klik om bij elkaar te blijven” – “we hebben niets meer samen”. – “we zijn uit elkaar gegroeid” – “we passen niet meer bij elkaar” – “we zijn op elkaar uitgekeken” – “Ik kom niet meer aan mezelf toe, hij is te dominant” etc.. In de wereld ziet men dit tegenwoordig al gauw als een redelijk argument en dan maakt het even niet uit of er ook kinderen zijn, het moet allemaal maar kunnen. Maar dat zal natuurlijk nooit zo mogen zijn onder kinderen van God, die willen leven volgens de Bijbel. God wil dat we elkaar onvoorwaardelijk trouw blijven en dat houdt in, dat we onvoorwaardelijk voor elkaar instaan, ook als het gevoel verdwijnt, de sleur van iedere dag zich aandient en we te maken krijgen met eigenschappen van onze partner die minder leuk zijn. Dat alles en nog veel meer hoort erbij, als je met iemand trouwt.

Maar natuurlijk, het kan ook best wel eens erg moeilijk zijn. Er zijn mannen en vrouwen met een erg moeilijk karakter en sommige karakters zijn bijna onverenigbaar. Lees ook wat de Bijbel zegt over een kijfachtige huisvrouw. (Spr.21:9) (Uiteraard geldt dit eveneens voor bijvoorbeeld een heerszuchtige man).

Velen vragen zich dan af: moet ik nog bij deze partner blijven, is het niet beter om te scheiden? Door te scheiden denkt men het probleem op te lossen en staat de deur naar geluk weer open. Maar uit de vele gesprekken die we hebben gehad met echtparen die het moeilijk hadden, weten we dat bij elkaar blijven, als het enigszins kan, toch beter is. Het is dus altijd beter om te blijven bidden voor een relatie en zo nodig hulp te gaan zoeken, om zodoende een relatie nog een kans te geven.

Bijbels advies voor u.
Misschien heeft u ook vragen over uw relatie en u komt er alleen niet uit. Dan nodigen we u uit om het eens aan ons voor te leggen. Wij bieden u gratis advies aan vanuit de Bijbel en u kunt eventueel gewoon anoniem blijven. Uw vragen worden discreet behandeld, ze zijn veilig bij ons en u krijgt altijd antwoord KLIK HIER.

Geplaatst in Huwelijk, Seksualiteit | Tags: , , | 1 reactie