Eindtijd-overzicht

Een korte samenvatting van de wereldschokkende gebeurtenissen die volgens de Bijbel gaan komen en waarvan sommige reeds begonnen zijn!!


Fase 1
Problemen in de wereld nemen toe. natuurramp
Luc. 21:25,26 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.
‘Denk aan problemen op het gebied van het milieu en allerlei natuurrampen, maar ook allerlei (toenemende) problemen van economische, politieke en geestelijke aard.’

Fase 2
Oorlogen nemen toe.russiantank1 
Mat.24:6 – 8 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeen.

Fase 3
Velen zullen misleidt worden, door occulte leiders.PHENOMENON -- Pictured: Uri Geller -- NBC Photo: Mitchell Haaseth
Mat 24:4,5 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Mat24:24,25 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd.

Fase 4
Het evangelie zal tot het einde toe met kracht gepredikt worden, daartoe zal God alle middelen aanwenden, zelfjezus-christus2 engelen.
Mat.24:14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Openb.14: 6,7 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer.

Fase 5
De Bruiloft van het Lam.opname
Vlak voor de Grote Verdrukking komt Jezus ONzichtbaar weer voor Zijn Bruid, om haar – in de geest – te huwen. Het huwelijk van Christus en de Bruid (of Bruidsgemeente) wordt namelijk genoemd “de grote verborgenheid” (zie Ef.5:32). Mat.24:40-42. Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden.

Fase 6
Aanvang van de 1ste 3½ jaar onder het bewind van de anti-christ, de wereldleider die vrede in de wereld lijkt teverleider brengen.
Dit zal de 1ste periode van 3½ jaar zijn, waarin de antichrist al wel regeert, maar de meeste mensen hem nog zullen zien als de (weliswaar valse) vredevorst of messias en als de wereldleider die veel problemen in de wereld lijkt op te kunnen lossen. Hierop zal de 2de periode van 3½ jaar volgen (zie Fase 7) waarin de antichrist zijn ware gezicht laat zien. Denk aan de Bijbelse waarschuwing: “Wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen…” (zie 1 Thess. 5:3).
Fase 7 Aanvang van de Grote Verdrukking van 3½ jaar.666
Mat.24:21,22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.Alle mensen (behalve de christenen) in deze Grote Verdrukking zullen het teken van het beest (666) aannemen, zij worden in bezit genomen worden door de antichrist. (Openb. 13:16-18)
Fase 7 De 2 getuigen Gods in Israël (zie Openb. 11:3-12).
In Israël komen – voor 1260 dagen, d.i. de periode van de resterende 3½ jarige Grote Verdrukking – 2 speciale getuigen, door God persoonlijk gezonden (vermoedelijk Mozes en Elia), waardoor vele Joden/Israëlieten tot het ware geloof in Jezus Christus, De Messias, zullen komen.
Fase 8 De overgebleven christenen tijdens 3½ jarige Grote Verdrukking.benjijerklaarvoor
Vele naam-christenen zullen in de grote verdrukkingstijd tot bekering komen. Dat zijn de christenen die straks NIET bij de WEGNAME van de Bruid zijn, zij zullen – als zij het teken van het beest (blijven) weigeren – vervolgd worden, tijdens het schrikbewind van de antichrist gedurende de 3½ jarige Grote Verdrukking. (zie Openbaring 13:7).
Fase 9 Christus komt – zichtbaar voor alle mensen – terug naar de aarde.wederkomst

 • Deze wederkomst luid het einde in van de Grote Verdrukking.
 • Gestorven christenen van alle eeuwen (en de Oudtestamentische gelovigen) worden opgewekt uit de dood.
 • De Bruid – die tot op dit moment nog levend bewaard werd – zal samen met Christus regeren in het 1000 jarig rijk. (zie Openb. 20:6) (Fase 10)
Fase 10 Het 1000-jarig Rijk van God breekt aan.vrederijk
Tijdens dit 1000-jarig Vrederijk van God worden ALLE christenen tot dezelfde geestelijke status gebracht: zowel zij die ‘als door vuur’ het Koninkrijk van God zullen binnengaan, alsook de zgn. heiligen van alle eeuwen, tot en met de volmaakte Bruid en alles wat er – in geestelijke zin – tussen zit.
Fase 11 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.nwaarde
Na dit 1000-jarig Rijk vangt de Godsregering aan op de nieuwe aarde(n), de (nieuwe) planeten die door God bewoonbaar zijn gemaakt.Openb.21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

9 reacties op Eindtijd-overzicht

 1. xandrah zegt:

  Kan ik dit blog ook volgen?

 2. Cees zegt:

  Beste Henk,

  Een heel Bijbels en duidelijk Eintijd-Overzicht.
  Op sommige punten (niet veel hoor) zie ik het ietsje anders.
  Maar dat is wel vaker het geval bij gelovigen wanneer om het profetisch woord gaat.
  Het vergt immers veel studie om te trachten dit goed te verstaan.

  Heel goed dat je de 2e helft van de laatste jaarweek betitelt als “de grote verdrukking”.
  Dat staat ook helder in de Bijbel maar velen merken de volle jaarweek aan als zijnde “de grote verdrukking”.

  Ook laat je terecht zien dat op de helft van de week, Satan in die leidersfiguur vaart om zijn domein, de lucht, te verruilen voor een gelimiteerd verblijf op aarde.

  Naar mijn idee wordt die leidersfiguur pas dan de Antichrist.
  Denk aan wat Hitler vermocht zonder dat Satan himself in hem zat.

  Wanneer de gemeente weg is, is de Wederhouder er niet meer zodat Satan op aarde in de hem toegemeten tijd (3,5 jaar) rond kan gaan als een briesende leeuw wetende dat hij weinig tijd heeft.

  Satan krijgt net zoveel tijd als de periode waarin de Here Jezus in gehoorzaamheid aan Zijn Vader rondging om het Koninkrijk te verkondigen, afgewezen werd en stierf om een eeuwige verzoening aan te brengen voor een ieder die z’n vertrouwen op Hem stelt.

  Logisch. Want waarom zou Satan 2 maal zoveel tijd gegund worden?

  Wanneer de gemeente voor de 7 jaar wordt weggenomen, neemt Satan dan eerst 3,5 jaar er zijn gemak van?
  Dacht ’t niet. Hij heeft immers grote haast.

  Satan openbaart zich (direkt) nadat de wederhouder weg is.
  Dat wil zeggen dat de gemeente, naar mijn idee, halverwege de jaarweek wordt weggenomen.

  Er zijn nog andere redenen waarom ik meen dat de opname precies op de helft van de jaarweek plaatsvindt maar dat is niet zo snel uit de doeken te doen.
  Dat vereist studie naar de wijze waarop de Heilige Geest God Zijn Woord, de Bijbel, heeft verzegeld met een bovennatuurlijke getallen-symboliek.
  Een absoluut bewijs dat de Bijbel nooit uit ’s mensen brein ontsproten kan zijn.

  Google maar eens op ‘Ivan Panin’ en ‘Seal of God’ of ‘number in Scripture’.

  De gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden heeft niets met de gemeente of de opname te maken.
  Dat is puur tot de Joden gezegd. De gemeente was nog nergens te bekennen.

  Ik wens je Gods zegen toe op je arbeid in dienst van de Meester.

  Cees.

 3. dirk zegt:

  Hier word er enkel gesproken van de grote verdrukking.
  War houdt Armageddon dan in ?

 4. Saar zegt:

  Erg mooi artikel. Ik vraag me wel altijd af hoe het zit met de opname van de gemeente. Dit klinkt veel aannemelijker dan de stelling dat alle Christenen voor de grote verdrukking worden weggenomen. Waar komt dat verschil vandaan?

  En op welk punt zal Satan met iedereen die God tot last in geweest in de poel des vuurs geworpen worden?

 5. Jolanda zegt:

  Vraagje: hoe zie jij dat satan na de duizend jaar voor een korte tijd wordt vrijgelaten? Want dat mis ik in dit overzicht. (Openbaringen 20: 2-3)
  m.i. is dit nog een laatste beproeving aan hen die de misleiding van satan niet kennen. Om zo ook tot een vrije keus in oprechtheid voor God te kiezen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s